Изображение недоступно

Туфанда къалгъан къой сюрюси. (Отара овец, попавшая в бурю.)

 Автор: Болат Юсуф  Категория: Рассказ  Идатель: ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского»  ISBN: 978-5-6045002-0-0  Язык: На крымскотатарском, русском, украинском, армянском языках  Метки: Библиотека «Медиацентр им. И. Гаспринского» |  Посмотреть
 Описание:

В романтическом рассказе Юсуфа Болата «Отара овец, попавшая в бурю» описывается удивительная история, случившаяся с крымскотатарским юношей Асаном, который был другом самого Алима Айдамака – легендарного «крымского Робин Гуда», и служил чабаном у знаменитого художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского, известного своей благотворительностью и пользовавшегося заслуженным уважением среди местных жителей. Быль это или легенда – решать читателю, но при этом следует помнить, что Ованес ага (так почтительно называли художника среди крымских татар) действительно встречался с разбойником Алимом, а его кисти принадлежит картина «Отара овец в бурю», сюжет которой удивительным образом созвучен рассказу.

Юсуф Болатнынъ «Туфанда къалгъан къой сюрюси» романтик икяесинде къырымтатар йигити Асаннынъ аджайип маджерасы тасвир этильмектедир. Бутюн Къырымгъа намы кеткен Алим Айдамакънынъ садыкъ досту олгъан Асан, озюнинъ хайыр ишлери иле ерли халкънынъ сайгъы-итибарыны къазангъан мешур маринист-рессам Иван Константинович Айвазовскийнинъ чобаны эди. «Туфанда къалгъан къой сюрюси» адлы ресим Ованес агъанынъ (къырым татарлар буюк рессамгъа сайыгъы иле бойле хитап эте эди) иджадына аит олувы ве рессамнынъ Алим Айдамакънен керчектен де корюшюви иле Ю. Болатнынъ эсерининъ сюжети арасында гузель бир аэнк къурулгъандыр. Бунъа коре бу икяенинъ бир ривает ве я асыл бир вакъиа олып-олмагъанына окъуйыджыларнынъ кендилери къарар берсин.

В романтичному оповіданні Юсуфа Болата «Отара овець, що потрапила в бурю» описується дивовижна історія, що сталася з кримськотатарським юнаком Асаном, котрий був другом самого Аліма Айдамака – легендарного «кримського Робін Гуда», і служив чабаном у знаменитого художника-мариніста Івана Костянтиновича Айвазовського, відомого своєю благодійністю, за що користувався заслуженою повагою місцевих жителів. Бувальщина це чи легенда – вирішувати читачеві, але при цьому слід пам’ятати, що Ованес ага (так шанобливо називали художника серед кримських татар) дійсно зустрічався з розбійником Алімом, а його кисті належить картина «Отара овець в бурю», сюжет якої дивним чином співзвучний оповіданню.

Յուսուֆ Բոլատի «Փոթորկի մեջ ընկած ոչխարների հոտը» ռոմանտիկ պատմվածքում նկարագրվում է մի զարմանալի պատմություն, որը
պատահել է երիտասարդ ղրիմթաթար Հասանի հետ, ով Ալիմ Այդամակի՝ լեգենդար «Ղրիմի Ռոբին Հուդի» ընկերն էր և որպես հովիվ ծառայում
էր հանճարեղ ծովանկարիչ Իվան (Հովհաննես) Կոնստանդինի Այվազովսկու մոտ, որը հայտնի էր իր բարեգործություններով և արժանի հարգանք
էր վայելում տեղացի բնակիչների շրջանում: Դա իրականությո՞ւն է, թե՞ լեգենդ, թող որոշի ընթերցողը, բայց, այսուհանդերձ, պետք է հիշել, որ Հովհաննես աղան (այդպես հարգալից նկարչին կոչում էին Ղրիմի թաթարները) իսկապես հանդիպել է ավազակ Ալիմին, իսկ «Փոթորկի մեջ ընկած ոչխարների հոտը» կտավը, որի սյուժեն զարմանալիորեն համահունչ է այս պատմությանը, իրոք պատկանում է մեծ ծովանկարչի վրձնին:


 Назад