Мен къыркъ йылдан берли иджатнен огърашам. Музыка эсерлери язам. Балаларнен чалышмакъны пек севем. Бу девир ичинде «Достлукъ»,«Фиданлар»,«Теселли», «Тебессюм» киби бала ансамбллери тешкиль этип, онларнен генчлеримизни буюк санат ёлуна озгъардым ве бугуньде оларнынъ мувафакъиетлерини корип, джан-юректен къуванам. Айны вакъытта балалар ичюн пек чокъ йырлар ве инструменталь музыка эсерлери яздым. Талебелер оларны бегенип йырлай, чала ве динълейлер. «Тебессюм иле яша» адлы элинъиздеки бу китап балаларгъа къарарлаштырылгъан. Онъа чешит йыллар девамында язылгъан эсерлеримни кирсеттим. Зан этсем оларны генчлеримиз бегенирлер. Мен яшларымызгъа мураджаат этмек истейим: Достлар! Гъает дюльбер, озьгюн къырымтатар музыкасыны севинъиз, огренинъиз, иджра этинъиз ве яшатынъыз! Музыкальный сборник для детей «Тебессюм иле яша»...
Музыкально-литературное издание Какура С.