Апрельнинъ онунда къырымтатар журналистикасы куню къайд этиле. Тамам бу куню, 1883 сенеси «Терджиман» газетасынынъ ильк номерасы дюнья юзюни корьди.

Къырымтатар журналистикасынынъ зенгин тарихы бар. О, халкъымызнынъ медениети, тильнинъ сакъланувы ве джемиетимизнинъ инкишафы огърунда муим рольни ойнады. Къырымтатар журналистикасы куню озь халкъынынъ файдасына чалышкъан яш журналистлернинъ мувафакъиетлерини ве истидатыны къайд этмек ичюн де бир имкяндыр.

Ойле яш ве истидатлы мутехассысларындан бириси – Февзи Якубов адына Къырым муэндислик ве педагогика университетинде студентлер информацион иш меркезининъ мудири, «Миллет» телеканалынынъ хадими Фатиме ханым Холмирзаева. Озь иджадий фаалиети ве миллий журналистикагъа буюк севгиси акъкъында Фатиме ханым биз иле пайлашты.

– Фатиме ханым, Къырымтатар журналистика куню арфесинде лаф этеркен, сизден, яни журналистика саасында бир чокъ йылдан берли чалышкъан мутехассыстан, бойле бир шейни сорамакъ истер эдик: миллий журналистикамызнынъ хусусиетлери недедир?

 Эльбетте ки, бизим журналистикамызнынъ хусусиетлери бардыр. Шу арада этник журналистика акъкъында айтмакъ керектир, чюнки бу айыры бир ёнелиш. Чешит-тюрлю миллетлерге аит олгъан журналистика бар ве, эльбетте ки, къырымтатар журналистикасы да башкъа журналистикаларгъа коре фаркълана. Не ичюн? Мында этник журналистика меселеге къайтмакъ керек, чюнки этник журналистика ве бу саада чалышкъан мухбирлер шу миллетке аит олгъан бир ишни алып баралар. Бунынен берабер, олар мытлакъа шу халкънынъ тарихыны, медениетини, урф-адетлерини, тилини бильмек кереклер.

Эгер къырымтатар журналистикасы акъкъында айтсакъ, онынъ тарихы «Терджиман» газетасынен башланды, Исмаил Гаспринский миллий журналистикамызнынъ эсасчысы киби сайыла. Шимди де Къырымда эр бир халкънынъ меджмуалары, газеталары чыкъа. Къырымтатар журналистикада чалышкъан мухбирлер бизим халкъымызнынъ чизгилерини, къуванчлы ве, афсус ки, матем куньлерини де бильмек кереклер, чюнки толусынен иште халкъ акъкъында тариф этмек ичюн мытлакъа тарихыны бильмек керек.

Шимдики журналистлернинъ фаалиети тарихке, «Терджиман»нынъ вазифесине, фаркълы тарихий вакъиаларгъа эсаслана.

Продолжение читайте в Мераба № 13 (431)

Добавить комментарий