30 йыл эвельси Къырым мусульманлары диний идареси эркянында «Хидает» газетасынынъ биринджи саны дюнья юзюни корьди. Бу мунасебет иле, Муфтиликте байрам мерасими олып кечти. Тедбир черчивесинде газетанынъ тарихы ве бугуньки ёнелиши музакере этильди, газета муэллифлери такъдирленди.

Газетанынъ ильк саны бинъ докъуз юз докъсан учюнджи сенесининъ ноябрь айында нешир этильди. О вакъыттан башлап ве бугуньки куньге къадар неширнинъ фаалиети эп девам этмекте. Йигирми йыл девамында газетанынъ баш муаррири белли языджы, журналист Закир Къуртнезир олды. Айны Закир Къуртнезир Къырымда ильк диний газетанынъ темелини къойды.

«Хидает»нинъ отуз йыллыгъына багъышлангъан мерасим «Миллет» телеканалы тарафындан чыкъарылгъан, Закир Къуртнезирнинъ фаалиети акъкъында фильмден башланды. Сонъра исе топлангъанларнынъ огюнде Къырым мусульманлары Муфтиси хаджи Эмирали Аблаев чыкъышта булунды. О, Закир Къуртнезирнинъ шахсиети, газетанынъ тарихы, шимдики фаалиети ве умумен джемиетимиз ичюн газетанынъ эмиети акъкъында тариф этти.

«Хидает» газетасы 90-нджи сенелери къырымтатар халкъы Ватангъа авдет олгъан заманда ильк диний нешир олды.Бу заман девамында газета диний идаренинъ фаалиети, къырымтатар хылкъынынъ яшайышы ве умумен мусульманларнынъ аятында олып кечкен вакъиалар ве актуаль меселелер акъкъында тариф эте. «Биринджи заманлары газетанынъ башында тургъан инсанлар арамыздан кетти, амма биз оларнынъ ишини мытлакъ девам этип, неширнинъ келеджегини парлакъ этмелимиз», – деп айтты хаджи Эмирали Аблаев.

Бундан да гъайры, газета муаррирлери диний идаре тарафындан фахрий ярлыкълар ве бахшышлар иле мукяфатландырылды. Къайд этмек керек ки, газета узеринде эм диний идаренинъ хадимлери, эм филологлар, эм де журналистлер чалыша. Газета айда бир кере къырымтатар тилинде чыкъа. Газетанынъ баш муаррири – Къырым Муфтисининъ муавини Эмир-Асан Умеров.

«Газетамызнынъ келеджеги мытлакъ парлакъ оладжакътыр, чюнки онынъ гузель вазифеси бар – бутюн мусульман умметини бирлештирип, ана тилимизде Ислям дини акъкъында тариф этмектир», – деп айтты Эмир-Асан оджа.

«Мераба» газетасынынъ такъымы хайырлавларгъа къошулып, «Хидает»нинъ муарририетине иджадий мувафакъиетлер ве даа чокъ йыл девамында халкъымыз ичюн хызмет этмеге тилей!

Добавить комментарий