Материал в газете «Янъы дюнья» о талантливой певице Сусанне Максутовой

Эр бир адам бу дюньяда белли бир къабилиетнен догъа, амма келеджекте оны ачып, косьтермек ичюн балалыкътан оны инкишаф эттирип, чалышмакъ керектир. Базыда баланынъ къабилиети ана-баба тарафындан джиддий къабул этильмей, дикъкъатсыз къала. Бойле алда бала шай да озюни шу саада косьтерип оламай ве аяты девамында онъа зевкъсыз корюнген, гонълюне якъын олмагъан ишлернен мешгъуль ола.

Лякин бугуньки къараманымыз Сусанна Макъсутова бойле адамлар сырасына кирмей, чюнки ана-бабасы онъа йырджылыкъ фаалиетинде даима къолтутып, янъы енъишлер къазанмасында ярдымджы олгъанлар.

Кучьлю сес саиби олгъан Сусанна та балалыгъында аятыны музыканен багъламагъа истегенини анълагъан. Сеитлер къасабасынынъ Рус Бий Гъазы (Двуречье) коюнде догъгъан къыз еди яшындан йырлап башлагъан ве кет-кете чешит район, джумхуриет халкъара ярышларынынынъ гъалиби олгъан.

Музыкагъа мефтюн олып, хаялларыны шу санатнен багълагъан къыз, мектепни битирип, КъМПУнинъ вокал санаты ве дирижёрлыкъ болюгине окъумагъа кирген. Окъув девамында да Сусанна Макъсутова чешит тедбирлерде фааль иштирак этип, университет эсасында тешкиль олунгъан «Танъ йылдызы» вокал такъымында йырлагъан.

Дёрт йыллыкъ окъувыны битирген сонъ яш йырджы аиле къурып, бир огъланчыкънынъ анасы ола, лякин магистратурада музыка саасында бильги алмагъа девам этип, Акъмесджит районынынъ Агъач Эли (Лекарственное) коюнде район медениет эвинде чалыша.

Амма шу ерде чалышып, къыз озь кучьлерини башкъа бир ёнелиште денъемеге истегенини анълай ве Къырымтатар девлет академик-музыкалы драма театрине бара. Генч йырджы миллий театримизде тек бир ярым ай чалыша, амма бу ишнинъ озь зорлукълары олгъанына бакъмадан янъы бир фаалиет онынъ ичюн пек меракълы олгъаныны бильдире. «Меракълысы шунда ки, театрде сен озюнъни тек йырджы оларакъ дегиль, актёр оларакъ да косьтере билесинъ. Чюнки бу ерге кельген йырджылар артист-йырджылар сайыла», – деп пайлаша Сусанна ханым…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья»да №41(1735) 20.10.2023

Генч йырджы балалыгъындан къырымтатар халкъ йырларыны севип иджра эте, амма олардан гъайры земаневий къырымтатар йырларыны да севгенини айта. «Мен земаневий къырымтатар йырларына яхшы бакъам. Илим киби музыка да илерилей, кемалатландырыла. Шимди атта халкъ йырларынынъ земаневий ишленмесини япып, иджра этелер. Бу нормаль бир шейдир. Бойлеликнен, йырнынъ сеси «тазере». Амма айны вакъытта халкъ агъыз яратыджылыгъымызны да унутмамакъ керек», – дей йырджы.

Сусанна Макъсутова якъын вакъыткъадже халкъ йырларымызны ве чешит бестекяр ве муэллифлернинъ йырларыны иджра этип кельди. Сентябрь 30-да исе ичтимаий агъларда йырджы озюнинъ ильк тюркюси – «Буюк бахтым»ны такъдим этти. «Буюк бахтым» йыры апансыздан пейда олгъан бир йырдыр. Бир кунь шаире Эльмара Мустафа иле корюшкенимизде о, манъа шу йырнынъ сёзлерини теклиф этти. Мен исе чокътан озь йырымны язмагъа ниетлене эдим. Энди эвде шу сёзлер башында отургъанымда акъылыма янъы йырнынъ музыкасы кельди. Йырымнынъ аранжировкасыны япмакъны шу ишнинъ мутехассысы олгъан Бекир Дедловскийге риджа эттим. Онъа миннетдарым. О, истеклеримни козь огюне алып, йырнынъ яхшы ишлеп берди, айны вакъытта музыкада онынънен дидлеримиз бенъзегенини анъладым».

Сусанна Максутова келеджекте музыка саасында чокъ ишлер япаджагъына умют багъышлагъан бир иджаткярдыр. Шунынъ ичюн истидатлы йырджыгъа ишлеринде мувафакъиетлер тилеп, къырымтатр музыкасынынъ тарихында буюк бир из къалдырмасыны тилеймиз.

Весиле МЕНУСМАН

Добавить комментарий