Интервью с талантливым артистом Арсеном Исамидиновым

Къырымтатар девлет академик музыкалы драма театрининъ санасында ойнагъан, йырлагъан истидатлы генч артистлер аз дегиль. Шойле истидатлардан бири – кучьлю сес саиби Арсен Исамидиновдыр.

Шырныкълы сеси ве харизмасынен сейирджининъ севгисини къазангъан йырджы къырымтатар йырларыны усталыкънен иджра этерек, халкъымызнынъ халкъ агъыз яратыджылыгъы не къадар зенгин ве дюльбер олгъаныны даа бир кере исбат эте.

Арсен Исамидинов 1998 сенеси Озьбекистанда Сырдарья виляетининъ Гулистан шеэринде догъгъан. Он бир яшында аилесинен Къырымгъа кочип, Къызыл Къую (Ленино) къасабасында ерлешкен. Мектепни битирген сонъ Киевдеки музыка институтына кирип, беш йыл анда бильги алгъан. Сонъра Къырымгъа къайтып, иджадий фаалиетини Къырымтатар девлет академик музыкалы драма театринде башлагъан.

Келинъиз, яш йырджынен якъынджа таныш олып, онынъ аяты ве иджадий фаалиети акъкъында субетлешейик. 

Арсен бей, Къырымтатар девлет академик музыкалы драма театрине насыл кельгенинъиз акъкъында икяе этсенъиз…

  – Театрге битам саесинде кельдим. Меним анда чалышмама айны о исрар эткен эди. Бойлеликнен, энди дёрт йыл девамында театрде чалышам.

Балалыкътан йырлайсынъызмы? Сизден гъайры аиленъизде йырлагъанлар бармы?

– Сабира битам шакъа эткени киби, мен даа лаф этмезден эвель йырлап башлагъаным. Мен музыкаль ве аджайип оджалар аилесинде догъдым. Бизде эр кес йырлай, амма мени эписинден фаркъ эткен шей — мен аятымны музыкагъа багъышламакъ истегимдир.

Эвде йырламакътан гъайры мен та Гулистан шеэринде музыка мектебине къатнап, пианино алетини менимсеп, йырламагъа огренген эдим. Сонъ Къырымгъа кочькен сонъ, окъувымны Къызыл  Къую къасабасында девам эттирдим…

                                                                                                  Весиле МЕНУСМАН субетлешти

                                                                                           Девамы «Янъы дюнья»да №39(1733) 6.10.2023

Добавить комментарий