Материал о детской коллекции модельера Адиле Акиевой

Базы вакъытлары халкъымызны балкъуртларнен тенъештирем. Ишкир, федакяр адамларымызнынъ эр бири озь саасында бир де-бир дереджеге етмек, бир де-бир макъсадгъа иришмекнен яшамакъта. Энъ эсасы биз бармыз ве кенди озьгюнлигимизни дюньягъа танытамыз.

Кеченлери яш ве истидатлы модельер Адиле Акиева балалар ичюн азырлагъан янъы коллекциясыны танытты. Санки ресимлерден джанлангъан тарих, санки кечмиштен бу кунюмизге еткен излер… Биз Адиле ханымнен корюшип, онынънен буюк мемнюниет иле субетлештик.

– Белли ки, «Хазине» тюкяны теклиф эткен антерлернинъ чокъусы озь нагъышларынен айырылып тура. Янъы коллекциянъызда янъы усул къулланылгъан. Себеби неде?

– Эвеллери бойле нагъышлы антерлер мот эди. Меним ильк ишлерим де шу тесирден тикильген. Аппликация къулланмасам да, нагъышлар къарардан зияде чокъ эди. Бу исе миллий урбамызгъа хас дегильдир. Буны мен миллий кийимлеримизнинъ тарихыны терендже огренип башлагъан сонъ анъладым. Бир тарафтан енъкъапакъ, шерит, пускуль, герданлыкъ киби кучюк деталлерге чокъ эмиет берильмей. Амма айны олар къырымтатар образыны тешкиль этелер. Бу парчалар ярдымы иле миллий урбамызнынъ башкъа урбалардан фаркъыны косьтермек мумкюн.

Эски рессамларнынъ эсерлеринден ильхамланып, бенъзер образлар яратмакъ, керчек каноник бир урба тикмек истедим…

Севиль КАРАШАЙ

Девамы «Янъы дюнья»да №24(1718) 23.06.2023

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий