Белли къырымтатар эдиби ве алими Бекир Чобан-заденинъ терджимеиалыны огрениркен, бугуньде де бир сыра ич уйгъунлашамагъан ракъамларны растлаймыз. Табиий ки, бу ал онынъ аяты ве фаалиетини огренгенде, ардыч сюрюнгилери киби, ер ичинден тюртип турып талебе ве оджаларны, онынъ иджадынен меракълангъан эр кимни, иште, о ракъам ве базы фактлар «сюрюнгилерине сюрюндире» ве шашмалаталар.

Меселя, 1920 сенеси 23 июньде Чобан-заде Женевада алгъан паспортында онынъ догъгъан сенеси 1892 деп косьтерильмекте. Паспортта догъгъан ери ве сенеси арап язысыле догърудан-догъру бойле къайд этильмекте: «Махаль ве тарих: виляет-и-Къырым 1892». Биз исе бугунь онынъ догъгъан йылы ве кунюни 1893 майыс 15 деп билемиз. Чюнки сонъкисини Чобан-заде 1920-нджи сенелери чешит анкеталар толдургъанда, бойле къайд эткен эди. Амма Женевада Тюркие баш эльчисинден паспорт алгъанда, анкеталарны озь къолунен толдурмадымы?

Бугуньде биз оны Къарасувбазар шеэринде догъды деп билемиз. Чюнки 1934 сенеси илим хадимлери анкетасыны ве шу девирде башкъа анкеталарны толдурыркен, догъгъан ерини Къарасувбазар шеэри деп косьтере. Амма университетке киргенде, толдургъан анкетасында догъгъан ерини Аргъын кою деп къайд эте…

Исмаил Асаногълу КЕРИМ

Девамы “Янъы дюнья”да

Добавить комментарий