Эр йыл апрель 10 куню халкъымыз къырымтатар журналистикасы кунюни къайдэте.

2011 сенеси Багъчасарайда Къырымтатар кутьлевий хабер васталарына багъышлангъан конференция олып кечти. Конференциянынъ нетиджесинде иштиракчилер тарафындан къырымтатар журналистика кунюни къайд этмек къарарыалынгъан эди.

Бизим субетимизде Исмаил Гаспринский Мемориаль музейининъ мудири Эльмира ханым Абибуллаева «Терджиман» газетасы акъкъында тариф этеджек.

Эльмира ханым, Сиз Исмаил ГаспринскийадынаМемориальмузейининъмудирисинъиз. Музейнинъфаалиетиакъкъындатафсилятлышекильдеайтынъыз.

Исмаил Гаспринский музейининъ тарихында эки муим девир бардыр. Биринджиси – 1921 сене, яни Исмаил Гапринский Эв-музейининъ Тюрк-татар медениет музейининъ бир шубеси оларакъ ачылмасы ве он сене ичерисинде фааль чалышмасыдыр.

Экинджи девир – къырымтатарлар Ватанларына къайтып кельген сонъ ясакълангъан ве унутулгъан исимлер ве тарихий абиделерни янъыдан тикленильмеси ичюн япылгъан арекет ве талаплар девиридир. Бу сырада 2001 сенеси Исмаил Гаспринский Мемориаль музей ининъ гъайрыдан ачылмасына кире.

Иште 2001 сенесинден башлап, музей чалышып кельмектедир. Музейнинъ инкишаф этмеси ичюн, экскурсиялар, чешит медений тедбир ве конференциялар, илим ве тарихий араштырмалар киби ишлерни япамыз ве нетиджелеринен пайлашамыз. Музей иши бир къач бирибирине багълы олгъан къысымлардан ибареттир. Буларнынъ арасында, ильмий-араштырма ишлер, серги тешкиль этюви, онъа азырлыкъ ишлери, музей ве тарихий абиделерни сакълап къалмакъ ве къорумакъ иши, экскурсияларнынъ алып барылмасы. Бизим музейимиз улу мутефиккир Исмаил Гаспринскийнен багълы олгъаны ичюн, музейшынаслыкънынъ эр бир саасы о девирнен, яни XIX асырнынъ сонъу ве XX асырнынъ башынен ве, эльбетте, Исмаил Гаспринскийнинъ аяты ве яратыджылыгъынен даа сыкъ багълыдыр.

– Сиз музейденэвель не ердечалыштынъыз?

Ойле олды ки, меним биринджи иш мекяным музей олды ве шимдики куньге къадар музейде ишимни девам этем.

Продолжение читайте в Мераба № № 14 (380)

Добавить комментарий