МИХАИЛ ПУРЮВКИН

Материал посвящен творчеству хореографа Михаила Пурювкина.

«Къайтарма» ансамблининъ чокъ йыллыкъ солисти, белли оюнджы Михаил Пурювкин агъымдаки сенеде сексен беш яшыны толдура.

Миллий ансамблимизде элли йылдан зияде вакъыт девамында чалышып, къырымтатар халкъ оюнларыны иджра этювде озюни баягъы уста оюнджы оларакъ косьтерген иджаткяр, бу саада белли олгъан бир сыра шегирт буютип, къырымтатар миллий оюн санатынынъ инкишаф этмесине буюк иссе къошкъандыр.

Иджаткяр 1938 сенеси июль 17-де Ташкентте Озьбекистанда нам къазангъан рессам Константин Пурювкиннинъ аилесинде догъгъан. О, балалыкътан хореографиянен меракъланып, хореография окъув юртунынъ классик оюн болюгинде озюни къабилиетли бир оюнджы оларакъ косьтерген. Лякин бир кунь такъдир оны «Къайтарма» ансамблине кетире ве шундан сонъ оюнджы аман-аман ярым асыр бу ерде чалышып, къырымтатар оюнларынынъ устасы ола.

Биз Михаил Пурювкин иле къонушып, оюнларгъа олгъан севгиси ве «Къайтарма»даки фаалиети акъкъында субетлештик…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнбья»да №12(1706) 31.03.2023

Добавить комментарий