Интервью с актером Арсеном Джемилевым

Былтыр Canlı radio медиаплатформасы тарафындан чыкъарылгъан «Муптеля» къыскъа метражлы фильмини корьгенлер онынъ баш къараманы Эрнестни яхшы хатырлайдыр. Оны Акъмесджиттеки Горький адына рус драматик театрининъ актёры Арсен Джемилев иджра этти.

Семетдешимиз халкъымызнынъ чокъусы векиллери ичюн актёрлыкъ саасында янъы бир сыма олып корюнсе де, энди чокъ йыллар девамында чешит кино ве сериалларда роллерни иджра этип, баягъы теджрибе къазангъан актёрдыр. Биз Арсен Джемилевнен якъынджа танышып, онынъ актёрлыкъ фаалиети ве «Муптеля» фильминде баш ролю акъкъында олгъан субетимизнен окъуйыджылар иле пайлашмагъа истедик.

Арсен Джемилев 1986 сенеси Ташкент виляетининъ Ангрен шеэринде догъгъан. 1991 сенеси бабасынынъ вефатындан сонъ анасы иле Къырымгъа кочип кельген.

О, актёрлыкъ акъкъында айтыр экен, бу иш башта бир зенаат дегиль де, истидат экенини ургъулай…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнья»да №8(1702) 3.03.2023

Добавить комментарий