Интервью с руководителем ансамбля «Чатырдагъ» Заремой Сырлы

Оюн садедже беден арекетлери дегиль, оюн – бир тильдир. Миллий оюнлар исе – миллетнинъ медениетини акс эттирген, онынъ зенгинлиги ве гузеллигини анълаткъан аджайип тиллерден биридир.

«Чатырдагъ» оюн ансамблининъ ребери Зарема Сырлы шу зенгин тильнинъ инджеликлерини яш несильге огрете ве яшларда миллий чизгилернинъ инкишаф этмесини теминлей. Биз Зарема ханымнен якъынджа таныш олып, хореография ве оджалыкъ фаалиети акъкъында къонуштыкъ.

Зарема ханым, балалыгъынъыз акъкъында тариф этсенъиз. Анълагъаныма коре, оюнларнен балалыкътан мешгъульсинъиз…

– Мен Озьбекистаннынъ Ангрен шеэринден догъдым. Ватанымызгъа кельгенимизде дёрт яшында бир къызчыкъ эдим. Къырымгъа кочькенде эр бир семетдешимиз киби зорландыкъ. Ана-бабаларымыз чешит меселелернен къаршылаша эдилер, амма бунъа бакъмадан Ватанларында яшамагъа девам эттилер. Бойлеликнен, ана-бабам саесинде мен Къырымнынъ ялы боюнда Алуштанынъ янында ерлешкен Шума коюнде буюдим. Мектепни битирип, Киевде Поплавский адына медениет ве санат университетининъ Къырымда ерлешкен филиалында «Кутьлевий байрамларнынъ режиссурасы» болюгини битирдим. Амма даа мектепте окъугъанымда, анам меним беден пластикама ве музыкаль къабилиетим олгъанына дикъкъат этип, оларны инкишаф эттирмек ичюн Алуштадан Акъмесджитке «Джемиле» оюн ансамблине кетире эди. О вакъыт ансабльнинъ ребери Джемиле ханым Османова эди. 

Миллий онларгъа севгини сизге белли оюнджымыз Джемиле Османова ашлагъан.

– Эльбет. Онынъ реберлигинде чокъ йыл девамында оюн мешкълерине севе-севе къатнай эдим.

Мен Джемиле Османованынъ мухлиси олам. О, тек хореографияда устаз дегиль, о, халкъымыз энди-энди аякъкъа турып, Ватанында инкишаф этип башлагъанда, балаларда медениетимизге севги ашлагъан адамдыр. Керчектен айтсам, мен онынъ энъ севимли шегиртлеринден бири эдим. Оюн такъымымыз бирдем ве достане бир аиле киби эди. Мен миллий оюнларымызны севмеге огреткен устазым иле аля бугунь сыкъы багъ тутам.

Манъа къырымтатар къызынынъ образы насыл олмакъ кереклигини косьтерген Джемиле ханымгъа пек миннетдарым, бу образ шуурымда эбедий сакъланып къаладжакътыр…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнья»да №4(1698) 3.02.2023

Добавить комментарий