Материал о трагической судьбе Зулейхи Чобан-заде

Фаний дюнья – мунасебетлер, муамелелер омюридир. Япкъан хайырлы амеллеримиз, файдалы ишлеримиз ахирет ичюн захире оларакъ топланаджакъ фурсатлардан ибареттир…

Бугунь мен узакъ кечмиште бу фурсатларны эльден къачырмагъан инсанларны хатыргъа алмакъ истейим. Балалыкъ ве осьмюрлик чагъымда зеинимде муурьленип къалгъан сымалар козюм огюнде гъайрыдан кевделенип башлагъанда, хатырлавларнынъ эмиети къыяссыз олгъанына эминлигим артта. Бу эминлик манъа берильген омюр муддетини файдалы яшамагъа огреткенини сёйлемеге ашыкъам. Олар  халкъкъа, джемиетке файда кетирип яшагъан инсанлар эдилер…

1968 сенесининъ  язында Медине тизем эвимизге келип: «Эмине, кадем, аджеле азырлан, Теслиме оджагъа бараджакъмыз. Андижандан Зылха оджа кельген», – дегени даа тюневинки киби акълымда. Ёл бою анамнен тизем дженк вакътында Бакъсанда олып кечкен вакъиаларны хатырладылар. Бу лакъырдыларнынъ фаркъына баргъан сайын, меним гонълюм тюрленди. Демирёл станциясына еткенде, «Адынъ батсын сенинъ, дженк», – деп къычырмагъа истедим. Аман Хурзаде къартанамнынъ «Дюньяда эр бир шей Аллахнынъ изнинен олып кече, къаргъамакъ, лянетлемек олмаз» деген сёзлери зеинимде тазерди. Тилимни танълайыма къыстырмагъа меджбур олдым.

Омюримде ильк дефа эшиткен ве манъа эджнебий бир ад олып корюнген «Субутай батыр, Чора батыр» адлары тиземнинъ агъзындан ёл бою ич тюшмеди. «Субутай» деген ад къырымтатарларда оладыр даа?» – дие хаялларымны бошлукъкъа учурмагъа истемедим. Тиземден: «Олар ким, тизе?» – дие сорадым. «Теслиме оджанъа мусафирликке кельген Зылха оджамызнынъ рахметли олгъан огъланларыдыр, къызым. Аллах кимсенинъ башына ойле такъдир язмасын», – деп джевапланды тизем.

Мудхиш дженкнинъ акъибетлерини динълемеге севмегеним ичюн, меним зияретим бир макъсаддан ибарет эди. Макъсадым да севимли оджам, сыныф реберим Теслиме оджанен гимназияда берабер окъугъан Зулейха оджа Чобан-задени корьмек эди…

Айше КОКИЕВА

Девамы «Янъы дюнья»да №4(1698) 3.02.2023

Добавить комментарий