Материал о мероприятии «Слово Бекира Чобан-заде»

2023 сенеси къырымтатар эдебиятынынъ классиги, тюркшынас алим, оджа, джемаат эрбабы ве шаир Бекир Чобан-заде догъгъанына 130 йыл тола.

И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханеси улу эрбапнынъ юбилейи черчивесинде йыл девамында тедбирлер кечирмекни къарарлаштыра.

Иште, шу тедбирлернинъ биринджиси энди январь 25-те отькерильди. «Бекир Чобан-заденинъ сёзю» деп адландырылгъан тедбирнинъ ачылувына алимлер, шаир ве языджылар, журналистлер ве санат эрбаплар тешриф буюрып, олар Бекир Чобан-заденинъ аяты ве иджады акъкъында къонуштылар, онынъ тек Къырымда дегиль, дюньяджа буюк бир сыма олгъаныны къайд эттилер.

Тедбирни селямлав сёзюнен ачкъан кутюпхане мудири Гульнара Ягьяева кутюпханеджилер бутюн йыл девамында эр ай шаирнинъ аяты ве иджадына багъышлангъан тедбирлер отькереджеклерини айтып кечти.

– Бекир Чобан-заде халкъымызнынъ гъурурыдыр. Ве онынъ ады даима хатырланмасы, оны эр бир семетдешимиз ве дюнья бильмеси ичюн, онынъ акъкъында даимий суретте айтып турмакъ керекмиз. Бу йылы кутюпханемизде Бекир Чобан-заде йылыдыр ве биз эм балачыкъларгъа, эм буюклеримизге бу улу адамнынъ аяты ве иджады акъкъында айтмакъ борджлу олгъанымызны анълаймыз. Чюнки, бугуньде оны бильмегенлер, языкълар олсун,  тек балалар арасында дегиль, буюк семетдешлеримиз арасында да бар. Онынъ не къадар буюк бир сыма олгъаныны анъламагъанлар бар, – дедиГульнара Ягьяева.

Мусафирлерден биринджи олып сёзге языджы, «Эдип» къырымтатар языджылары бирлигининъ реиси Урие Эдемова чыкъты. Эдибе Бекир Чобан-заденинъ аяты ве иджады акъкъында айтып, онынъ 130 йыллыгъына языджылар тарафындан джыйынтыкъ азырлангъаныны бильдирди.

Бекир Чобан-заденинъ аяты ве иджадыны огренмек ичюн пек чокъ адамларымыз баш ёрды. Биз, языджылар да, бу адамымыз, атешин шаиримиз, буюк алимимизнинъ 130 йыллыгъыны мунасип къаршылап алмакъ ичюн эки айдан зияде бир джыйынтыкъ узеринде чалышамыз. Джыйынтыкъ эллиге якъын муэллифнинъ чалышмасындан ибарет оладжакътыр,– деп пайлашты Урие Эдемова…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья»да №3(1697) 27.01.2023

Добавить комментарий