Материал о работе педиатра Нияры Абдурамановой

Бугунь сизге такъдим этеджек икяемиз авдеттен сонъра баба-деделер юртунда осип-буюген несильнинъ векили акъкъындадыр. Къарасувбазар поликлиникасынынъ педиатри Нияра Абдураманова кичкене къарасувбазарлыларнынъ сагълыгъыны къорумакъта. О, мына энди он дёрт йылдан берли джан-юректен кутюп кельген зенааты хусусында бизге бойле тарифледи:

– Бала экимининъ зенааты энъ къыйын, энъ месуль зенаатлардан биридир.Чюнки бала экими имаеге мухтадж олгъан, агъыргъан ерини айтып ве анълатып оламагъан пациентлернен иш коре. Шундан себеп бу алидженап ишиме, балаларны джан гонъюльден севип, буюк месулиетнен янашам. Ярдымгъа мухтадж сабий-субьянларнынъ вазиетини огренем, тедавийлев ёлуны догъру сечмеге арекет этем. Чюнки хаста баланынъ рухий дюньясынынъ инджеликлерини теренден анълагъан бала экими, бир чокъ тедавийлев имкянларыны араштырып тапа. Экимнинъ эйи ниетини хаста бала ис эткен сонъра, экимнинъ иши енгиллеше.

Бала шифакяры гъает месулиетли, чешит стресслерге чыдамлы, сабыр-такъатнен иш корьген инсан олмалы. Бу фазилетлернинъ тиббиятта янъы кешф этильген бильгилернинъ огренилюви эснасында да пек кенишлегенини сенелер кечтикче дуйдым. Хасталар ве хасталыкъларнынъ инджеликлерини ишимнинъ девамында терен огрендим.

Нияра Абдураманова 1983 сенеси Озьбекистаннынъ Ангрен шеэринде дюньягъа кельген. Къырымгъа къорантасынен 1990 сенеси кочькенлер. Къарасувбазар районынынъ Кенътогъай (Литвиненково) коюнде ерлешкенлер. Орта мектепни шу койде битирген Нияра 2001 сенеси Къырым девлет тиббият университетине окъумагъа кире. 2009 сенеси исе энди Къарасувбазарда балалар поликлиникасында бала экими оларакъ чалышып башлай. Иште, 14 йылдан берли шу ерде хызмет этмекте…

Айше КОКИЕВА

Девамы «Янъы дюнья»да №1(1695) 13.01.2023

Добавить комментарий