Материал о деятельности клуба «Алтын бешик»

Мунасип омюр аркъадашы тапмакъ инсан аятында энъ зор вазифелерден биридир. Чюнки бунда биринджи ерге оладжакъ къары-къоджанынъ яшы, тасили, зенааты дегиль де, оларнынъ рух ве табиат джеэтинден бири-бирине уйгъун кельмелери чыкъа.

Ава-Шерфе ханым Мамедова буны пек яхшы биле ве энди чокъ йылдан берли семетдешлеримизге бу эснада ярдым эте, къырымтатар аилелери пейда олмасына озь иссесини къоша.

«Алтын бешик» танышувлар клубынынъ ёлбашчысы Ава-Шерфе ханым энди чокъ йыл девамында къырымтатар йигит ве къызларына, къадын ве эркеклерине бири-бирлерини тапмагъа ярдымлаша. Биз Ава-Шерфе ханымнен субетлешип, «Алтын бешик» клубынынъ фаалиети акъкъында баягъы меракълы шейлер бильдик.

Ава-Шерфе ханым, «Алтын бешик» танышув клубы насыл пейда олды?

Бу клуб учь йыл эвельси рахметли олгъан Рустем Эмиров саесинде мейдангъа кельди. О, Къырымгъа къайткъан сонъ, бир талай семетдешлеримиз башкъа миллетлер векиллеринен эвленгенлеринден тесирленип, 2003 сенеси танышув клубыны мейдангъа кетирди. Бойлеликнен, о, къырымтатар аилелерининъ сайысыны арттырмагъа истей эди. Акъмесджитнинъ Чехов сокъагъында офисимиз бар эди, анда чокъ топлаша эдик. О адам бугунь эпимизге етишмей. О, мени агъаларджа насиатлай, ёл-ёрукъ бере, миллетнинъ келеджегини пек къайгъырып, элинден кельгенини япмагъа тырыша эди.

Сонъ Рустем Эмиров бу ишни манъа теслим этти. Мен илькиде чокъ истемедим, лякин о манъа: «Эгер халкъынъны севсенъ, онынъ келеджегини тюшюнсенъ, бу ишни девам эттиреджексинъ…», – деп кестирди. Иште, аля бугунь шу клубнен мешгъулим. Башлангъычта элимде йигирми анкета олгъан олса, бугунь оларнынъ сайысы эки бинъден зиядедир.

Клубынъызгъа мураджаат эткен адамлар эсасен къач яшталар?

– Он секиз яшындан етмиш беш яшына къадар семетдешлеримиз бар.

Бири-биринен танышкъанларнынъ не къадары сонъундан аиле къурып ола? Бунынъ насылдыр статискасыны япасынъызмы?

– Эльбет, меним махсус папкам бар, о ерге чифтлерни кирсетем. Бугунь энди юзге якъын аиле къурулгъандыр.

Йигит ве къызларнынъ сечими насыл критерийлер эсасында кечириле?

– Биз чокъ йыл девамында газетада илян беремиз. Базылары эвиме келе, базылары исе озьлери акъкъында телефон вастасынен сёйлей. Мен келин я да киевнинъ ады, сойады, яшы, зенааты, тасилинден гъайры даа чокъ шейлерни сорап билем. Меселя, намзет эвель эвли эдими-ёкъмы, баласы бармы-ёкъмы, омюр аркъадашынынъ эвине кочьмеге азырмы- ёкъмы… Сонъра бутюн булар эсасында анкета тизем…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнья»да №1(1695) 13.01.2023

Добавить комментарий