Материал о талантливых вышивальщицах, участницах конкурса «Тылсымлы орьнек»

Ноябрь айынынъ 12инде Акъмесджитте «Тылсымлы орьнек» къырымтатар декоратив-амелий ве эль санатлары джумхуриет ярышында иштирак эткен нагъышчыларны хайырлав мерасими отькерильди. Сечюв туры август айында башланып, ноябрь айынынъ 10-на къадар девам этти. Конкурскъа Къырым ярымадасынынъ чешит кошелеринде яшап иджат эткен 40 уста  къатылды.  Бу конкурста иштирак этип, мукяфатлы ер алгъан нагъышчылар – ана ве къызы Асие ве Фериде Юнусовалар  бугунь газетамызнынъ мусафирлеридир.

– Миллетнинъ кечмишини, озь медениетини шу джумледен санат вастасынен къоругъан халкънынъ келеджеги парлакътыр, деп сёйлегенлерини чокъ эшиткен эдим. Бельки, шу себептен нагъышнен огърашып башлагъанымнен меним омюрим темелинден денъишсе керек… Меним дюньябакъышым, омюрге, табиат адиселерининъ дюльберлигине мунасебетим дигер бир ренк алды, – деди Асие Юнусова субетимизнинъ башында.

Асие ханым Къырымнынъ гузель бир ери – Къарасувбазар шеэринде яшай. Шеэрнинъ дюльберлиги, авасынен хошлана. Омюрнен бир адымлап яшамагъа ынтыла. Яшайышына янъылыкълар кирсетип, осьтюрип тербиелеяткъан къызчыкъларына да омюрнинъ набызыны дуймагъа огрете. Бунынънен берабер миллий аньанелерни девам эттиререк, несильден несильге кечкен аньаневий нагъышчылыкъ санатыны къызына да огретмеге тырыша.

– Декоратив-амелий санаткъа севгимни яшлыгъымдан анам ашлады десем, янълыш олмаз. Чюнки мен тикиш машинкасынынъ тасырдысы, нагъыш, орюв муитинде осьтим ве буюдим. Шимди меним  учь къызым да, мен киби, нагъышчылыкъ муитинде осип буюмектелер. Кучюгим бир яшында. Буюгим – Фериде нагъыш япмагъа энди огренди. Бу йыл берабер конкурста иштирак эттик.  Адий бир къумашнынъ козюм огюнде белли бир къалыпкъа къоюлып бичильгени ве тикильгенини асла унутып оламайым. Бир геджеде гузель  ве дюльбер костюм ве антерлер кешф этильгени мени пек тааджиплендире эди. Анамнынъ усталыгъына шаша эдим. Темиз, джики-джикинен тикильген антернинъ ичи де, тышы да минсиз олгъаны мени айретте къалдыра эди. Шу арада анамнынъ тынышта бир сёйлеген «Инсангъа усталыкъ амелияты йылларнен бериле, къызым» киби сёзлерине  коне  эдим. Анам иштен сонъ геджелери тикиш тике, оре эди. Анамнынъ къорантасы алты къыз ве бир огъландан ибарет эди. Тизелериме бир тюс токъумадан дюльбер халатлар тиккени ич де акълымдан чыкъмай. Таталарымнынъ келинлик антерлерини де анам бир геджеде тиккен эди…

Айше КОКИЕВА

«Янъы дюнья» №48(1690) 9.12.2022

Добавить комментарий