Материал о работе заместителя директора крымскотатарского музея Нурие Гемеджи

Сыр дегиль, бугунь бир талай адамлар, бильхасса яшлар музейни джансыкъыджы, асла меракълы ери олмагъан бир муэссисе деп билелер. Лякин озь халкъынынъ кечмишине лякъайд бакъмагъан, музей деген муэссисенинъ фаалиетинден бираз да олса хабердар олгъан адам бунынъ янълыш бир фикир олгъаныны анълар, чюнки музейлерде сакъланылгъан экспонатлар – халкънынъ буюк вариети олып, онынъ тарихы, медениети ве аньанелери акъкъында чокъ шей тариф этелер.

Бизим бугуньки субетдешимиз музей фаалиетинен та 2001 сенеси якъынджа таныш олып, онынъ миллет ичюн не къадар къыйметли бир ер олгъаныны анълагъан, Къырымтатар медений-тарихий асабалыкъ музейи мудирининъ ильмий ишлер боюнджа муавини Нурие Гемеджи музейге чалышмагъа кельмезден эвель, оджалыкъ япкъан, балачыкъларгъа бильги ве тербие берген, эм о ишке де севгинен янашкъан. Лякин музейде энди йигирми йылдан зияде чалышып, музей фаалиети де адамгъа айрыджа бир дуйгъулар багъышлагъаныны анълагъаны ичюнми, ёкъса даа башкъа бир себеплерден долайымы, эр алда онынъ дюньябакъышы денъишип, буюк бильгилер саиби олмагъа ярдым эткенини анълагъан.

Нурие ханым, тасилинъиз боюнджа сиз рус тили оджасы олгъанынъызны билем. Атта бир вакъытлары мектепте де чалышкъансынъыз. Аятынъызнынъ о девири акъкъында бираз сёйлесенъиз…

– Догъру, оджа олмакъны, мектепте чалышмакъны балалыкътан арзу эте эдим. Эм мектепни битирген сонъ Самаркъанд девлет университетининъ рус филологиясы факультетине окъумагъа кирдим. Студентлик – алтын девир, дегенлери пек догъру. О девир аятымнынъ энъ яхшы вакъытларындан биридир: шивешынаслыкъ амелияты, меракълы адамларнен танышувлар, спорт мешгъулиетлери, чешит ярышларда иштирак этюв, мектепте кечирильген амелият ве даа нидже-нидже меракълы шейлер. Университетни битирген сонъ мектепте оджа олып чалыштым, сонъра «Красный двигатель» заводына бакъкъан балалар багъчасында тербиеджи олдым.

Асылында балаларнен чалышмагъа пек севе эдим ве аля бугунь эр бир талебе ве шегиртимни хатырлайым, чюнки оларнынъ эр бири меним ичюн пек меракълы субетдеш эди. Къабилиетли ве истидатлы балачыкъларым чешит тедбир ве дерслерде озьлерини даима яхшы тарафтан косьтере эдилер. Къырымгъа кочьмек вакъты кельгени ичюн, ишимден айырылмагъа меджбур олдым. Башталары эр бир талебемни пек сагъына эдим, олар акъкъында хаберни анда чалышмакъны девам эткен зенаатдашларымдан алып турдым.

Насыл олды да, аятынъызны музей фаалиетинен багъладынъыз? Музей саасыны махсус сечтинъизми, я да бу тесадюфен олгъан бир шейми?  

– Музей саасында чалышып башламам меним ичюн такъдирнинъ тесадюфий бир бурулышы олды. Догърусыны айтсам, музейимизде чалышкъанымдан озюмни бахтлы инсан саям. Бу саагъа далгъанымнен, музейлер акъкъында олгъан фикирим юз файыз денъишти…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнья»да №48(1690) 9.12.2022

Добавить комментарий