Материал о детском мероприятии по теме эбру (техника рисования на поверхности воды)

Декабрь 9-да Акъмесджиттеки «Фиданчыкъ» балалар багъчасында эбру(сувда ресим япув санаты) сергиси кечирильди. Эки ай девамында эбру дерслерине къатнагъан 3-5 яшлы балачыкълар ильк эсерлерини ана-бабаларына буюк къуванчнен такъдим эттилер.

Бугуньки куньде «Фиданчыкъ»къа он дёрт бала къатнай. Оджалар Монтессори методикасына эсасланып, талебелерни эп янъы ёнелишлернен таныш этмеге тырышалар. Багъчанынъ мудири Энисе Абибуллаеванынъ айткъанына коре, эбру ресим дерслерини олар бир къач себеплерден кирсетмеге къарар бердилер. Бир тарафтан, халкъ санатыны джанландырмакъ, башкъа тарафтан балачыкъларгъа рухий тербие ашламакътыр. Чюнки эбру санаты ираде, аят имтианларындан кечюв ве сабыр киби мевзуларны къаплап алмакъта.

Талебелер кучюк яшларына бакъмадан буюк меракъ ве истекнен бу дерслерге къатылып, эбру ресимлерини бир къач техникада япмагъа огрендилер.

Бала багъчасынынъ оджасы Земине Къуртмеметова шуны къайд эте ки, субьянларымыз ичюн эбру дерси айры бир тылсым дюньясы киби, чюнки мында эм боялар, эм махсус отнен къарыштырылгъан сув, эм энъ меракълы дакъкъа – сувдан кягъыткъа ресимнинъ кечирильмеси бар. «Эбру яшкъа бакъмай ве бу дерслер тек кенджелерде дегиль, оджаларда да меракъ догъура», – дей тербиеджи.

Кучюк яштаки талебелернинъ оджасы Лейля ханым Абдурешитова исе бойле малюматнен пайлашты: «Эбру дерслерини 2010 сенеси Истанбулда алып башладым ве бу санатны аля даа огренем. Бутюн инджеликлерни татам Сакине Бейтуллаеванен берабер огренемиз. Коньяда яшар экен, анда да классик эбру санатыны огренмеге фурсатым олды. Эр сене Къырымгъа келип, Сафие ханым Эминованынъ дестеги иле чешит лейхаларда, сергилерде иштирак этмеге тырышам. Сакине татамнен буюк бир арзумыз бар – Къырымда классик эбру салоныны ачмакъ. Билемиз ки, эбруда яш сынъыры ёкъ. Эбру санатында тасаввуф ёлунда киби, бильгилер оджадан талебеге акътарыла. Эвельден аилелер балаларны эснафларгъа чыракъ оларакъ бере эдилер. Бала зенаатны огренип, кендини етиштире эди. Буюген сонъ о ишни девам эте биле эди. Биз кучюк балаларгъа оюн шеклинде эбрунынъ эсас усулларыны огретемиз. Баттал эбру, гель-гит эбру, шал, таракъ эбру, чечек эбру… Меракълысы шу ки, балачыкъларгъа бильги бергенде, олардан да чокъ шейлер огренемиз»…

Севиль КАРАШАЙ

Девамы «Янъы дюнья»да №49(1691) 16.12.2022

Добавить комментарий