Идрис Асаниннинъ 95 йыллыгъы мунасебетинен

Материал о вечере памяти поэта и активиста Идриса Асанина.

Атешин шаир ве публицист, халкъымызгъа ана-Ватанымыз Къырымгъа ёл ачкъанлардан бири – миллий арекет фаали Идрис Асанин 1927 сенеси Багъчасарай районынынъ Фотисала коюнде догъды. Даа талебелик йылларында шиирлер ве икяелер язып башлай. Сюргюнлик нетиджесинде къоранталары Самаркъанд виляетине барып тюше. Бутюн халкъкъа япылгъан зулум ве джинает генч шаирнинъ юрегини хырпалай, онынъ бутюн иджады артыкъ бу мевзуларгъа – миллет, онынъ акъ-укъукъы ве Ватан мевзуларына багъышлана.

Идрис Асанин 1948 сенеси Самаркъанд оджалар институтынынъ тарих болюгинде окъуп башлай. Амма онынъ адалетперверлиги, шиирий сатырларында ифаде олунгъан къатийлик, эсерлери халкъ арасында кет-кете даркъалгъаны незарет органларынынъ юкъусыны къачыра. Шаир тазйыкъ ве тинтювлерге огърай. Бир сыра эльязмалары тутып алына. Ахыр-сонъу Идрис Асанин 25 йыл лагерьлерге укюм этиле. О ерлерде шаир халкъымызнынъ корюмли эрбаплары олгъан Эшреф Шемьи-заде, Амет Озенбашлы ве Халид Гурджинен таныш ола. Сталин геберген сонъ шаир муддеттен эвель, яни 1956 сенеси азат этиле.

Идрис Асанин шундан сонъ эм истисалда чалыша, эм де акъшамлары тасиль ала. Миллий арекетте фааллик косьтерип, халкънынъ акъ-укъукълары ичюн курешини девам эттире. «Ленин байрагъы» газетасында ве «Йылдыз» меджмуасында бир талай эсерлери И. Джамджы тахаллюсинен басылып чыкъа.

Шаирнинъ «Бир авуч топракъ» адлы ильк китабы ялынъыз 1997 сенеси, эдипнниъ 70 йыллыгъы мунасебетинен, Къырымда басылып чыкъа. Идрис Асанин омюрининъ сонъуна къадар Къырым азизлери ве миллий арекет иштиракчилери акъкъында малюмат топлай эди. Бунынъ нетиджесинде «Адалет куреши сафларында» адынен учь китабы неширден чыкъты.

Халкъымызнынъ шанлы эвляды Идрис Асанин 2007 сенеси вефат этти.

Ноябрь 30-да И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде «Шаирнинъ яслы хатыралары» тедбири отькерильди. Идрис Асаниннинъ 95 йыллыгъына багъышлангъан акъшамда онынъ акъкъында видеоролик нумайыш этильди, фотосурет, весикъа ве китаплардан ибарет серги такъдим олунды…

А. ЯШАР

Девамы «Янъы дюнья» газетасында

Добавить комментарий