Интервью с художницей Фатмой Эмирусеиновой.

Тасвирий санатнен мешгъуль олгъан бир де-бир семетдешимиз акъкъында язмагъа давраныр экеним, акълыма оларнынъ аман-аман эписинен энди таныш олдыкъ, деген фикир келе. Амма, бахтымызгъа, ичтимаий агъларда бир чокъ янъы рессамларымызнынъ эсерлерини корип, миллетимизде истидатлы иджаткярларнынъ сайысы ич де эксильмегенини анълайым.

Бугунь сизлерни къабилиетли Фатма Эмирусеинова иле таныш этмек истейим. Ташкент виляетинде догъгъан Фатма даа кучюк къызчыкъ экенде къорантасынен Къырымгъа, Багъчасарай районындаки Теберти (Тургеневка) коюне кочькенлер.

Шимди иджаткяр озю орта тасиль алгъан Теберти коюнинъ мектебинде тасвирий санат ве технология фенлеринден дерс бере. Бундан гъайры балалар ичюн ачылгъан иджадий студияда да кичкенелерге тасвирий санатнынъ сырларыны ача.

 Биз озюнинъ джазибели эсерлеринен дикъкъатымызны джельп эткен иджаткярнен якъынджа таныш олып, аяты ве иджадий фаалиети акъкъында сораштырдыкъ.

Фатма ханым, тасвирий санатнен балалыкътан меракъланасынъызмы?

– Эльбет, ресим япмакъны балалыкътан севем. Аилемизде иджаткяр адамлар олмаса да, тасвирий санатнен даима меракълана эдим. Иджаткъа ойле буюк мейиль бергеним ичюн, балаларнен азбарда ойнамакъ истеги биле менде догъмай эди. Акълымда, та биринджи я да экинджи сыныф талебеси олгъанымда Зейнуре битам мени эвден азбаргъа къувып чыкъара, акъранларымнен тазе авада бираз ойнамамны талап эте эди. Мен исе вакъыт одамны терк этмеге ич де истемей, чюнки бир талай открыткалардаки гузель ресимлерни кягъыткъа кечирип тасвир этмеге севе эдим. Сёз келими, ойле открыткаларгъа бакъып япылгъан ресимлернинъ базылары аля бугунь менде сакълы. Ф. Якъубов адына КъМПУнинъ декоратив-амелий санат ве халкъ эснафлары болюгине окъумагъа кирмезден эвель, тасвирий санатнынъ ильк сырларыны устазларсыз, пайнозюм ачтым, амма танымакъ керегим ки, бу санат боюнджа эсас бильгилерни манъа университеттеки оджа-устазларым бердилер. 2018 сенесине къадар тасвирий санатнынъ инджеликлерини огренип, университетни къырмызы дипломнен битирдим…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнья» газетасында

Добавить комментарий