Материал о благотворительной акции по уборке территории старинной мечети

Пайтахтымызнынъ эски шеэр сокъачыкъларындан кечкенлернинъ чокъусы эвеллери бу ерлерде не къадар къыйметли иншаатлар тургъаныны бильмейдир. Лякин алим ве тарихчыларымызнынъ тедкъикъатларына мураджаат этсек, Акъмесджитте халкъымыз ичюн не къадар чокъ къыйметли тарихий объектлернинъ олгъаныны бильмек мумкюндир.

Акъмесджит бойлап меракълы кезинтилер кечирген тарихчы ве блогер Эльвира Кемал озь динълейиджилерини эски шеэрнен таныш этип, эски девирден къалгъан иншаатларны косьтере, оларнынъ тарихыны анълата, семетдешлеримизге халкъымызнынъ кечмишине далмагъа ярдым эте. Шеэрнинъ меракълы тарихы ве бизлер ичюн буюк къыймети олгъан шойле иншаатларнынъ бири — эвельки Къады мааллеси деп танылгъан ердеки Енъи джамидир.

Тедкъикъатчыларнынъ бильдиргенине коре, XIX асырда къурулгъан бу джамининъ янында, даа догърусы – онынъ иле бир азбарда дервишлер текиеси де ерлешкен. Ве бу текиеде къыркъ-элли йыл девамында «мушидлер», яни «индемез дервишлер» ибадет эткенлер. XIX асырнынъ сонъларында дервишлер текиени терк этелер (Багъчасарайгъа авушалар), даа сонъра бу бинада мектеп ве балалар багъчасы чалыша, энъ сонъунда исе о, анбаргъа чевриле. Джами бинасында исе Совет акимиети ягъ фабрикасыны ача.

Миллетимиз Ватанына кутьлевий суретте къайтып башлагъан сонъ 1993 сенеси шеэрнинъ мусульман джемиетлеринден бири джами ве текие биналары къайтарып берильмесини талап эте, лякин джамининъ халкъымызгъа берильмесине бир кунь къалгъанда ичинде янгъын чыкъа ве бинанынъ таваны омрап тюше.

Шукюрлер олсун, бугуньде-бугунь семетдешлеримиз арасында Енъи джамининъ бербат алыны къайгъыргъанлар бар. Олар о ерде энди эки кере талакъа кечирип, чокъ йыллар ичинде топлангъан чёплюктен темизледилер.

Октябрь 29-да ве ноябрь 5-те халкъымыз ичюн къыйметли объектнинъ территориясыны темизлев боюнджа талакъагъа чешит яшта семетдешлеримиз къатылдылар. Талакъанынъ тешкилятчысы, ерли мусульман джемиетининъ векили Руслан Гъафаровнынъ айткъанына коре, октябрь айында кечирильген биринджи тедбирге пек аз адам къатылгъан олса, экинджи сефер йигирми адамгъа якъын топланды. Руслан агъа кечирильген иштен пек мемнюн олып, энди Енъи джамини корьмеге истегенлерни раат-раат кетире биледжегине къувана…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья»да №44(1686) 11.11.2022

Добавить комментарий