Материал посвящен теме крымской музыкальной культуры

Ханлар шеэринде «Квартирник»

Хансарайнынъ къаршысында ерлешкен «Дервиш эви»ни зиярет эткен яшлар аджайип къырымтатар музыкасы муитине далмакъ имкянына малик олдылар. Семетдешлеримиз тарафындан энди эппейи севилип къаршылангъан «Квартирник»лернинъ тешкилятчылары экинджи сефердир ки, озь чыкъышларыны шу шырныкълы, эр бир къырымтатарнынъ юрегинде сыджакълыкъ дуйгъусы догъургъан,  хош раатлыкъ аньанелери багъышлагъан гузель эвчикте кечирелер.

Пианоджы Алиме Эмир-Али «Canlı radio» къырымтатар медиаплатформасы иле «Дервиш эви»нинъ къавесинде тешкиль эткен тедбирде эллиден зияде сейирджи топланды. Къаве одасына сыгъмагъанлар аятта турып, генч истидатларнынъ чыкъышларыны сабырсызлыкънен беклей эдилер. Оларгъа меракълы программа азырлагъан генчлер беклентилерини акълап, даа бир кере музыкамызнынъ не къадар гузель ве аэнкли олгъаныны исбат эттилер, деп беллейим.

Тедбирнинъ башында мусафирлерни «Canlı radio» къырымтатар медиа платформасынынъ ёлбашчысы Наджие Феми селямлап, истидатлы генчлернинъ иджатларына къыймет кести ве сейирджилерге эйи динълевлер тиледи. Онынъ бильдиргенине коре, мында «Квартирник»ке бу къадар адам даа топланмагъан экен. Бу исе онынъ яшлар арасында популяр олып, баягъы меракъ къозгъагъаныны бир даа исбат этедир.

Бу сефер «Квартирник»нинъ иштиракчилери сырасына бир чокъ янъы иджаткярлар къошулды. Олар даа яш олгъанларына бакъмадан, музыкаль алетлерни усталыкънен чалып, гузель сеслеринен динълейиджилерни там манада айретлендилер.

Ильк оларакъ «Эгер къойдым» ве «Салгъырнынъ бою» халкъ йырларымызнен чыкъышта Фатиме Ибрагимова булунды. Къызгъа аккордеонда омюр аркъадашы Станислав зиль тутты. Иджра этюв джеэтинден пек де къолай олмагъан бу йырларны назик сесли иджаткяр буюк авеснен иджра этип, сейирджилерни санки эвель заманларгъа далдыргъан киби олды.

Фатимеден сонъ мусафирлер генч йырджы Эльвина Арапнынъ иджрасында белли халкъ йырларындан «Ягъма, ягъмур»ны динъледилер. Къызгъа якъын арада тешкиль олунгъан «Фасиль» музыкаль такъымы зиль тутты. Учь генчтен ибарет олгъан такъым «Квартирник»те ильк сефер иштирак этип, сейирджилерге миллий музыка алетлеримизнен «Ачма да, ярем, пенджеренъни» эсерини чалдылар. Саз, дарбука ве уд алетлери къаведе аджайип миллий муит яратып, бу эсерге янъы ренк къаткъан киби олдылар…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья»да №43(1685) 4.11.2022

Добавить комментарий