Материал о культурно-просветительском проекте «Бильги къавеси»

Медений ве тарихий асабалыгъымызнынъ ташыйыджылары олгъан урьметли къартларымыз бу дюньяны яваш-яваш терк этелер ве оларнен берабер буюк хазинемизнинъ эппейи парчалары, къыйметли бильгилер де кете. Бойле ал, яшларнынъ буюклеримизге етерли дикъкъат айырмагъанларындан ве халкънынъ кечмишинен меракъланмагъанларындан олса керек.

Генчлер Рефат Иззетов ве Энвер Меджидов буны анълап, учь ай эвельси ичтимаий агъда «Bilgi qavesi» адлы канал ачып, анда Къырымнынъ чешит больгелеринде яшагъан къартлар иштиракинде чыкъаргъан видеоларынен пайлашып башладылар.

Тиш экими Рефат Иззетов ве джогърафия оджасы Энвер Меджидов эсас ишлеринден бош вакъытларында Ватанымызнынъ чешит кой ве районларына барып, эсли-башлы адамларымызнен корюше, оларнен субет этелер. Къырымда дженктен эвельки аят, адетлеримиз, топонимикамыз ве медениетимиз акъкъында къонушкъан генчлер, къартларымыздан бир чокъ меракълы шейлер бильгенини ве бу бильгилер бугунь пек къыйметли олгъаныны ургъулайлар.

– Къартларнен къонушып, оларнен видео чыкъармакъны чокътан тюшюне эдим. Бир кунь бу гъаемнен достум Энвернен пайлашсам, о: «Айса, кель, менде камера бар, гъаенъни амельге кечирейик», – деп бу ишни башламагъа ярдымджы олды. Ильк видеогъа Энвернинъ Рухие къартанасыны чыкъардыкъ. Ондан сонъ Сейит Эли (Журавки) коюнде даа чокъ бизим къартларымыз яшагъаныны билип, оларнен де субет эттик. Энди аман-аман отуз къартны язгъандырмыз»,деп пайлаша Рефат Иззетов.

Тиш экими Рефат Иззетов къартларнен субет этмектен гъайры даа музыкамызнынъ тарихыны да огрене. «Canlı radio» къырымтатар медиаплатформасында корюшювлер кечирип, семетдешлеримизге бестекярларымыз ве йырджыларымызнынъ аяты ве фаалиети акъкъында тариф эте. Къартларнен субетлерден исе йигит музыка саасында да чокъ шей огренип, ихтияр адамларымыз пек къыйметли ве меракълы бильгилернен пайлашкъанларыны айта…

Весиле МЕНУСМАН

 «Янъы дюнья» №42(1684) 28.10.2022

 

 

Добавить комментарий