Материал о талантливой рукодельнице Анифе Мусаевой

Адамлар даа йигирми бинъ йыл эвельси айван терисинден ве тапкъан-туткъан шейлеринден озьлерине урба япып башлагъанлар. Эм та о вакъытларда урбанынъ тек къыздыргъаныны дегиль де, даа адамны яраштыргъаныны да анълагъанлар.

Бугуньде-бугунь урба айны вазифени беджерип, адамгъа джемиет ичинде озюни эмин дуймагъа, атта ички дюньямызны косьтермеге ярдым эте.

Шимди тюкянларда дейсинъми, базарларда дейсинъми истеген урбанъны сатын алмакъ имкянлары сынъырсыз олгъанына бакъмадан, бир чокъ адамлар дюльбер, ярышыкълы, озьгюн урба вастасынен озьлерини ифаде этмек ичюн тикиджилерге мураджаат эте. Тикиджилер исе муштерининъ истеклерини козь огюне алып, шахсий гъаелерини ишке къоя, бойледже гузель образлар яратмагъа тырышалар.

Бугунь сизни таныш этеджегимиз тикиджи Анифе Мусаева энди къач йылдан берли тикиджиликнен мешгъульдир. Ислям Терек къасабасында догъып оськен генч тикиджи балалыкътан бу ишнен меракъланып, келеджекте де аятыны бу фаалиетнен багъламакъ истеген.

– Тикиджи зенаатыны анам саесинде сечтим. О да усть кийим тиккен тикиджидир. Балалыгъымда анамнынъ саатлернен тикиш машинасы башында отургъаныны корип, пек шаша эдим. Мен онынъ тиккенини козетерек, озюм де онынъ ишлерини текрарламагъа тырыша эдим. Атта юзьбезлерден чанталар тикмеге огрендим. Бир вакъытлары эвимизде юзьбез къалмагъан эди,– деп хатырлай балалыгъыны Анифе.

Тикиджи Къырым муэндислик-педагогика университетининъ технология ве урба дизайны болюгини битирди. Амма къызнынъ тикиджиликнен багълы бильгилери шу болюкте алгъан бильгилеринен сынъырланмай. Анифе бугуньде-бугунь тикиджилик курсларына къатнап, дерслик ве видеолардан янъы бильгилер ала. 

– Урбанынъ яратылмасы – девамлы, муреккеп бир джерьяндыр. Иш девамында къабул эткенинъ къарарлар нетиджеге тесир эте. Шунынъ ичюн, башта бир япыладжакъ ишнинъ эр бир къысымыны лейхаламакъ керек. Тикюв джерьянынынъ энъ аздан беш басамагъы ола. Ве бу басамакъларнынъ беджерильмеси урбанынъ не къадар чокъ вакъыт япыладжагъына тесир эте, – деп анълата тикиджи.

Базылары бугуньки куньде тикиджилик актуаль олмагъаныны тюшюне, чюнки тюкянларны рыкъма-рыкъ толдургъан урбалар эр анги дид ве маддий имкянларгъа джевап бере биле. Лякин тикильген урбаларнынъ фиятлары даа да юксек ола. Бунъа бакъмадан эльнен тикильген урбаларны, шахсий гъаелери боюнджа яратылгъан образларны севгенлер бар…

Девамы «Янъы дюнья»да

Весиле МЕНУСМАН

Добавить комментарий