Материал о выдающемся деятеле, депутате Государственной Думы II созыва Абдурешиде Медиеве

Абдурешид Медиев (1880-1912) тарихымызда Исмаил Гаспринский, Бекир Чобан-заде, Асан Сабри Айвазов киби буюк эрбапларнен бир сырада булуна десек янъылмамыз. О олгъаны-оладжагъы 32 йыл яшагъан олса да, нидже хайырлы ишлер япып етиштиргендир: онынъ тешеббюси иле Къарасувбазарда хайрие джемиети мейдангъа кетириле, фукъаре балалар шу джемиет эсабына тасиль алалар (оларнынъ арасында Бекир Чобан-заде де бар), о башта «Ватан хадими», сонъундан «Голос мусульманина» газеталарыны нешир эте (яни устазы Исмаил Гаспринскийнинъ изинден кете), шеэр думасынынъ реиси оларакъ Къарасувбазарда кутюпхане ве мектеплер ача, сокъакъларда фенерлер яптыра, электрик ве сув агъларыны кечирте… II Девлет Думасынынъ депутаты оларакъ айрыджа фааллик косьтере, авам халкъны топракънен теминлев меселесини исрарлыкънен огге сюре… 

Абдурешид Медиев веремден (туберкулез) вефат эткен сонъ, шеэр эалиси матемлер тута, миллети ве дининден къатий назар, эр кес къайгъыгъа тюше…

Былтыр октябрь айында Къарасувбазарда Абдурешид Медиевнинъ эйкели къоюлды ве онынъ тантаналы ачылышы да олгъан. Иште, тамам бир сене кечкен сонъ, бу йыл октябрь 18-де Къарасувбазар джемааты ве мусафирлер эйкель янында топлашып, улу эрбапнынъ рухуны анъып, эйкелине чечеклер къойдылар. Бундан сонъ район мемуриетининъ буюк залында «Решид Медиев – ХХ асырнынъ башында яшагъан мешур шахсиет» мевзусында ильмий-амелий конференция отькерильди. Акимиет векиллери ве район имамы селямлагъан сонъ, алимлер Исмаил Керим, Эдие Меметова, Айше Джемилева, Эльдар Сеитбекиров эм де ерли гимназиянынъ талебеси Валерия Зыбалева, конференциянынъ тешкилятчыларындан – «Илери» тешкилятынынъ башы Мемет Кемалитдинов марузалар окъуп, Абдурешид Медиевнинъ наширджилик, джемаат ве маарифчилик фаалиетини олдукъча кениш шекильде айдынлаттылар.    

Дейик, профессор Исмаил Керим Абдурешид Медиевнинъ «Хубб уль Ватан мин эль иман» («Ватан севгиси имандан келир») шиары алтында чыкъаргъан «Ватан хадими» (1906-1908) газетасы эм тили, эм мундериджеси джеэтинден гъает зенгин бир нешир олгъаныны, онынъ юзлердже санларындан бу куньгедже анджакъ 9 саны тапылгъаныны, Медиев ве Гаспринский арасында насылдыр ракъиплик олгъанына даир иддиа чул тутмагъаныны, аксине, Гаспринский озь къалеминен Медиевге ёл-ёрукъ косьтеререк, мукъайт олмакъ кереклигини бабаджасына тенбиелеген эди…

Девамы «Янъы дюнья»да

Сейран СУЛЕЙМАН

Добавить комментарий