Материал о работе Решида Ибрагимова – сотрудника Симферопольского лесоохотничьего хозяйства

 Дикъкъатлы окъуйыджымыз эмиет берген олса, биз газетамызнынъ саифелеринде эппейи актив яшларымызны такъдим этип, оларнынъ меракълы фаалиетлери акъкъында язып кельмектемиз. Иште, бу сефер де сизни меракълы ве файдалы бир зенаат саиби, орманджы Решид Ибрагимов иле таныш этмек истедик.

Бу йигит Акъмесджитнинъ орман-авджылыкъ ходжалыгъында орманларны къорув боюнджа муэндис оларакъ, Къырым орманларынынъ яхшы осьмеси ве анда яхшы шараитлер олмасыны теминлей.

Биз Решид Ибрагимовнен якъынджа таныш олып, орманджылыкъ фаалиети ве Къырым орманларынынъ вазиети акъкъында субетлештик.

Решид бей, не ичюн аятынъызны орманджылыкънен багъламакъ къарарына кельдинъиз?

– Даа мектепте окъугъанымда сыныфымыз ичтимаий фенлер ве табиатшынаслыкъ фенлери болюклерине айырылды. Мен биология, экология ве химия фенлери олгъан болюкни сечтим ве онунджы–он биринджи сыныфларда бу фенлерни даа да терен огренип, орманджылыкънен меракъландым. Бойлеликнен, бу ёнелиште инкишаф этмек къарарына кельдим.   

Орманджынынъ иши неден ибарет? Фаалиетинъиз акъкъында бираз тафсилятлыджа сёйлесенъиз…

– Мен Акъмесджит районына кирген орманларда чалышам. Бу районда орманлар мейданы 39247 бинъ гектарны тешкиль эте. Орманларда беджериледжек ишлер боюнджа лейхалар язам.  Орманнынъ белли бир участкасында дагъ массивини яратмакъ керек олса, буны амельге кечирмек ичюн муайен проектлер ишлениле. Ишнинъ хусусиети шунда ки, ормандаки тереклер онларнен йыллар девамында осе. Меселя, чам тереклери отуртылгъан вакъыттан кесильмелерине къадар етмиш-сексен йыл кече.

Лейхалар декадалар боюнджа языла. Топракъларнынъ азырланмасы, отуртыладжакъ тереклернинъ сайысы, оларнынъ осюв муддети ве мевсими – буларнынъ эписи косьтерильмек керек. Инеяпракълы тереклер баарьде тута, япракълы тереклер – кузьде, шунынъ ичюн, бунъа коре, кечириледжек тедбирлер де бельгилене.

Бундан гъайры тереклернинъ бакъылмасы, оларнынъ сийреклештирильмеси, темизленильмеси киби меселелер узеринде де чалышамыз. Орманнынъ санитария темизленилюви саесинде хаста ве ярамай тереклер ёкъ этиле.

– Фикиринъиздже, орманджылыкъ бугуньки куньде не къадар актуаль бир зенааттыр?

– Орманджылыкъ пек де земаневий бир зенаат олмаса да, пек муимдир. Бизим ишимиз бирден козьге чарпмай. Ишимизнинъ нетиджелерини энди балаларымыз я да торунларымыз корерлер. Шунынъ ичюн, озь аятыны бу зенаатнен багъламагъа истеген адамларнынъ сайысы чокъ дегиль…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

«Янъы дюнья» газетасындан

Добавить комментарий