Материал о талантливой певице Алиме Арифовой

Газетамызда Акъмесджит шеэринде отькерильген музыка ве шиириет «Квартирниклери» акъкъында чокъ сефер язгъан эдик. Мына бу тедбирлерни яраштыргъанлардан ве кучьлю сесинен дикъкъатымызны чеккенлерден бири – генч ве истидатлы йырджы Алиме Арифова олды.

Он докъуз яшында олгъан бу къыз о «Квартирник»лерде муреккеп йырларны эппейи меаретнен, шырныкълы сесинен иджра этип, сейирджилерни айретте къалдыра эди. Бундан гъайры ичтимаий агъларда да Алиме земаневий ве халкъ йырларымызны иджра эткенинен пайлашып, бир чокъ мухлис арттырды. Шунынъ ичюн, бу генч истидат акъкъында сизге де бильмек меракълы олур деп, онынъ акъкъында бираз тариф этмек истедик.

Алиме Сакъ районынъ Кучюк Акътачы (Куликовка) коюнде догъуп оськен. Джагъа Къушчу (Охотниково) коюнде исе орта тасиль алып, Янъы Къарагъурт (Митяево) музыка мектебининъ академик вокал болюгини битирген. Къыз балалыкътан музыкагъа севда олгъаныны айтып, бу севги бешикте эшиткен айненилерден башлагъаныны ургъулай.

Музыкагъа севгим юкъудан эвель эшиткен айненилеримден башлангъандыр. Аилемиз бир де-бир мунасебет иле эпимиз бир ерге топлашсакъ, онларнен дисклерде язылы караоке йырларыны иджра эткенимизни яхшы хатырлайым, — дей яш йырджы.

Алименинъ балалыкъ хатырлавларынынъ чокъусы мерхум Февзи къартбабасы иле багълы экен. Къыз шахыс оларакъ шекилленмесинде онынъ иссеси буюк олгъаныны сёйлей.

Балалыгъымда чокъусы вакътымны рахметли Февзи къартбабам иле кечире эдим. Халкъ агъыз яратыджылыгъы, тилимиз ве Ватанымызгъа олгъан буюк севгим ондандыр. Онынъ иле бахтлы аньлерни кечиргенде даа кучюк бала эдим, амма шахыс оларакъ шекилленмеме онынъ тесири не къадар буюк олгъаныны шимди яхшы анълайым, – дей Алиме.

Генч йырджы мектеп чагъындан чешит ярыш ве тедбирлерде иштирак этмеге севген, лякин 2013 сенеси «Татлы сес» ярышына къатылгъан сонъ, аятында музыка муим бир ер алгъаныны анълагъан. «Яша меним халкъым» йырыны иджра эткен къыз гъалебе къазанмады, лякин онынъ ичюн бу ярыш яхшы бир теджрибе олгъаныны къайд эте.

Алиме музыкагъа мефтюн бир къыз олгъаны ичюн, сечип алгъан зенааты да иджатнен, музыканен багълыдыр, деп беллемек мумкюн. Амма генч къыз бир чокъ сааларнен меракълангъаны ичюн, зенааты да иджаттан баягъы узакътыр. Лякин бунъа бакъмадан, Алиме эки чешит ёнелишни бирлештирмек ич де зор олмагъаныны, аксине, олар бири-бирини толдургъаныны бильдире…

Весиле МЕНУСМАН

«Янъы дюнья» газетасындан

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий