Материал о юбилее Зуйской СШ №2 им. С. Сейтвелиева

Бундан 25 йыл эвельси Къарасувбазар районынынъ Зуя къасабасында къырымтатар тилинде окъутылгъан умумтасиль орта мектеби ачылды. Ерли джемаат, оджалар ве фааллер, «Маарифчи» бирлешмеси гъает алидженап ниетлерине иришкенлери ичюн къырымтатар балачыкълары тувгъан тильде тасиль алмакъ, миллий муитте тербие корьмек имкянына наиль олдылар. Ал-азырда мектеп Советлер Бирлигининъ къараманы Сейтнафе Сейтвелиевнинъ адыны ташый.

– Мектепке башта эвельки балалар багъчасынынъ бинасы берильген эди ве биринджи йылы мектепте беш оджа ве 50 талебе бар эди, – деп икяе эте мектепнинъ бугуньки мудири Аким Чолахаев. – Шимди исе мектепте 340 талебе бар. Бизим ичюн тувгъан тильни, миллий аньанелерни сакълап къалмакъ, талебелерни янъы енъишлерге рухландырмакъ пек муимдир. Бизим мезунларымыз эр анги алий окъув юртларына сербест кирелер, эр ерде сайгъы-урьмет къазанып, юксек нетиджелерге иришелер. Эм бильги севиеси, эм тербие джеэтинден талебелер де, мезунларымыз да огде кетелер, нумюне олалар. Мектебимизде миллий орьнеклер ве миллий оюнлар тёгереклери, бунынъ киби де спорт боюнджа учь тёгерек – карате, тхэквондо ве бокс тёгереклери фааль суретте чалышалар. Зуя мектебининъ талебелери джумхуриет ве халкъара спорт ярышларында иштирак этелер, гъалебелер къазаналар, мектепнинъ спортзалында исе буюк турнирлер отькериле.

Мектеп янъы бинада чалышкъанына бакъмадан, теэссюф ки, онынъ озь ашханеси, топлашувлар (актлар) залы, гардероб одасы ёкътыр. Бу исе оджа ве талебелер ичюн онъайтсызлыкълар догъура. Бундан гъайры, мектепнинъ территориясында хусусий топракъ ерлешкени де эр кесни раатсыз эте.

Эльбет де, Зуя миллий мектеби мевджут олгъан тасиль системи эм де эр кес ичюн къабул олунгъан программалар эсасында чалыша. Лякин мектепте энъ эмиетли шей – тиль муити бар. Языкъ ки, чокъусы эвлерде ана тили муити ёкътыр. Бу йыл биринджи сыныфларгъа 46 бала къабул олунды ве деерлик бириси де къырымтатар тилини бильмей. Шунынъ ичюн, мектепте тиль муити яратыла, шу джумледен башкъа фенлер окъутылгъанда да (джогърафия, биология ве иляхре) къырымтатар терминологиясы къулланыла. Къырымтатар тили ве эдебиятындан эр ай «Ана тилим – байлыгъым» ярышы кечириле. Тильге, тарих ве миллий медениетке севги ашланыла. Оджалар да озь севиесини юксельтмек ичюн даимий суретте чалышалар.

Сейтнафе Сейтвелиев адына 2 санлы Зуя орта мектебинде бу йыл Бильги куню айрыджа тантаналы кечти. Мектепни 25 йыллыгъы мунасебетинен Госкомнац реисининъ муавини Руслан Якъубов джан-юректен хайырлап, бахшышларыны такъдим этти. Къырым алий окъув юртлары, И. Гаспринский адына джумхуриет кутюпханеси адындан да чокътан-чокъ тебриклер айтылды, оджаларгъа фахрий ярлыкъ ве гульдестелер берильди.

Диляра СУЛЕЙМАНОВА

«Янъы дюнья» – №35(1677) 9.09.2022

Добавить комментарий