Материал об успехах педагога Зульфие Бекировой

Даа къадимий юнан фельсефеджиси Пифагор музыканынъ адамгъа шифа бергенини сёйлеп, музыканен адамларны агъыр рухий тюшкюнликтен чыкъармагъа ярдым эткен. Меракълысы шунда ки, музыка тек рухий проблемлерни дегиль де, чешит хасталыкъларны енъип, джисманий алымызны да эйилештирмеге ярдым эткени акъкъында тедкъикъатлар бар. АКъШ университетлерининъ биринде кечирильген тедкъикъатларда музыка атта агърыны савуштыргъаны бельгиленген. Шимди базы мемлекетлернинъ буюк шеэрлериндеки бир чокъ клиникаларда хасталаргъа белли бестекярларнынъ эсерлерини динълеттирип, бунынъ хасталаргъа мусбет тесир эткенине эмин олалар.

Алимлер баланынъ инкишаф этмесинде музыканынъ муимлигини къайд этелер. О, баланынъ зеинини эйилештирип, интеллектуаль фаалиетини юксельтип, стресслерге даа да даяныкълы олмагъа ярдым эте экен. Шунынъ ичюн, чокъусы алимлер балаларгъа классик музыканы динълеттирип, оларны чешит музыка алетлери чалмагъа огретмекни тевсие этелер.

 

Энди он секиз йылдан зияде Акъмесджитнинъ бешинджи музыка мектебинде чалышкъан музыка оджасы Зульфие Бекирова озь талебелерине бу аджайип санатнынъ сырларыны ачып, фортепианоны менимсемеге ярдым эте. Оджа бу санатнынъ адамгъа мусбет тесирини анълап, эр бир ана-бабагъа баласына музыкагъа севги ашламагъа чагъыра.

Мен беллесем, эр бир бала музыканен мешгъуль олмакъ керек. Эльбет, эр бир бала фаркълыдыр, эр кеснинъ озь къабилиет ве истидаты бар, амма баланынъ умумий инкишафы ичюн музыка пек файдалыдыр, – дей о. 

Зульфие Бекирова балалыгъындан аятыны музыканен багълайджагъыны бильген, чюнки эм бабасы, эм агъалары яхшы чалгъыджылар олып, онъа да музыкагъа севги ашлагъанлар.

Бабам музыка мектебинде кемане алетини менимсемеге ярдым эте эди, энъ буюк агъам Рустем де Ташкенттеки консерваторияны битирип, кеманеджи олды, Исмет агъам исе пианино чала. Яни, балалыкътан мен де бу ёлнен кетеджегимни биле эдим, – деп пайлаша музыка оджасы

Мектепни битирген сонъ Зульфие Бекирова Ташкенттеки Хамза адына музыка окъув юртуна окъумагъа кире ве даа студент экенде музыка мектебинде концертмейстер ве оджа олып чалыша. Шундан сонъ буюк теджрибе арттырып, балагъа музыка огретювде чешит усулларны ве балагъа керек янашувларны яхшы огрене. Шунынъ ичюн де, оджанынъ бир чокъ талебеси джумхуриет ве халкъара ярышларында иштирак этип, гъалебе къазана…

 

Весиле МЕНУСМАН

 «Янъы дюнья» №36(1678) 16.09.2022

 

 

Добавить комментарий