Материал о юбилее школы Советской (Ички) СШ №3

Сентябрь 1-де Ички районынынъ 3-нджи миллий мектебинде «Бильги куню»нден гъайры байрам ичюн даа бир муим себеп олды — мектеп озюнинъ йигирми беш йыллыкъ юбилейини тантаналы шекильде къайд этти.

Ички районында екяне миллий мектеп олып, кечкен йыллар ичинде еди юз элли талебеге орта тасиль берген мектеп тилимиз, медениетимиз ве урф-адетлеримизни сакълап къалмагъа ярдым эткен бильги оджакъларындандыр.

1997 сенеси ана-бабаларнынъ истеклери ве оджаларнынъ тешеббюсинен Ички къасабасынынъ эвель балалар багъчасы ерлешкен бинасында миллий мектеп ачылды. Маддий-техникий шараит осал олгъанына, окъутув-усулий къулланмаларнынъ етишмемезлигине бакъмадан, оджалар мисильсиз гъайрет ве джошкъунлыкъ иле чалышып, талебелерге тувгъан тильде бильги бермеге, ватанпервер яшлар тербиелемеге тырыштылар.

Тантаналы тедбирнинъ башында оджа ве талебелерни Миллетлерара мунасебетлер ишлери боюнджа девлет комитетининъ реиси Айдер Типпа хайырлап, мектепке Исмаил Гаспринский адына Медиамеркез тарафындан чыкъарылгъан китапларны эдие этти. Бундан гъайры реис мектепте чалышкъан оджаларны фахрий ярлыкъларнен такъдирлеп, чокъ йыллар девамында япкъан эмеклери ичюн тешеккюрлер бильдирди.

Тедбирде булунгъан мусафир ве оджалар ичюн «Маарифчи» бирлешмесининъ реиси Сафуре Каджаметованынъ сесли хайырлавы къоюлды. Маарифчи оджа ве талебелерни юбилей ве Бильги кунюнен хайырлап, мектепке даа чокъ йыллар чалышып, ватанпервер несильни осьтюрмеге тиледи.

Мектепнинъ ачылмасына буюк иссе къошкъанлардан бири — онынъ ильк мудири, къырымтатар тили ве эдебияты оджасы Алие Шабановадыр. Оджа озь чыкъышында миллий мектепнинъ миллетимиз ичюн эмиети буюк олгъаныны къайд этти ве тедбирде булунгъан мусафирлерни бала ве торунларынен тувгъан тильде лаф этмеге чагъырды. «Эр бир адам ичюн тувгъан тилини бильмек пек муим. «Ана-баба» демек къыйын дегиль, балаларгъа бу сёзлерни огретмек къыйын дегиль, торунларнен тувгъан тильде лаф этмек къыйын дегиль, амма не ичюндир буюклеримиз арасында бала ве торунларынен ябанджы тильде лаф эткенлер чокъ. Озь тилимизни севип, сакъламакъ керекмиз!», — деди тилимизнинъ келеджегини къайгъырып, Алие Шабанова…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья» газетасында

 

 

Добавить комментарий