Интервью с победителем конкурса «Учитель года» Роланом Абджемеловым

Бугуньки куньде оджалыкъ зенааты чокъусы тарафындан бельки де джан сыкъыджы ве къыймети билинмеген бир зенаат киби корюнедир. Шунынъ ичюн, бильхасса кой мектеплеринде оджаларнынъ сайысы етишмегени сыкъ расткельген бир меселедир. Лякин арамызда оджалыкъ зенаатына мефтюн олып, балаларны севип, оларгъа бильги бермеге ынтылгъан адамлар да бар. Олардан бири Джанкой районынынъ Мечитли Къытай (Столбовое) коюнде энди беш йылдан берли эсап ве информатика фенлерини берген оджа Ролан Абджемеловдыр. 

Отуз бир яшында олгъан оджа 2008 сенеси Табиат къорчалайыджы ве курорт къуруджылыгъы миллий академиясыны (НАПКС) битирип, бабасы киби муэндис олды. Лякин сонъра аятыны мектепнен багъламагъа истеп, эсап ве информатика илимлери боюнджа тасиль алгъан. 

Беш йылдан берли мектепте семерели чалышкъан оджа бу йылы «Йыл оджасы-2022» ярышында иштирак этип, беледие ве джумхуриет басамакъларындан кечип, гъалебе къазанды. Сентябрь айында исе оджа Тюмень шеэринде олып кечеджек ярышнынъ умумрусие басамагъында иштирак этеджек ве улькенинъ сексен беш энъ яхшы оджасынен ракъипликте булунып, Къырымны такъдим этеджек. Биз Ролан Абджемелов иле якъынджа таныш олып, севимли оджалыкъ фаалиети ве ярышта иштираки акъкъында субет эттик.

– Ролан бей, не ичюн муэндислик дегиль де, оджалыкъ фаалиетини сечтинъиз? Бу зенааткъа севгинъиз насыл пейда олы? 

– Озюм эки баланынъ бабасы олам ве балачыкъларны пек севем. Балалар чокъ олгъан ер исе – мектептир. Шунынъ ичюн, энди беш йылдан берли севимли ишимни япам. 

– Бугуньки куньде оджа олмакъ ве земаневий балаларнен мунасебет къурмакъ къыйын дегильми?  

– Ёкъ. Фикиримдже, талебе сени эшитип, айткъанынъны менимсегенини истесенъ, онъа яхшы аркъадаш олмакъ керексинъ. Балалар оджаны серт бир киши киби дегиль де, ишанчлы бир адам оларакъ корьселер, мунасебетлернинъ севиеси де денъише. Амма, кене де, бала ве оджа арасында белли бир сынъырлар олмалыдыр.

– Шимдики несильнинъ меракълары ве дюньябакъышлары денъишкенини коремиз… Сизинъдже, тасильде окъутувгъа нисбетен янашувлар денъишмек керекми? 

– Бир кунь мектебимизнинъ педагог-психологы иле бир ичтимаий лейха кечирдик. Балалар арасында сорав кечирип, бугуньде олар нелернен меракълангъанларыны огрендик. Биринджи ерде балалар ичюн оюнлар, экинджи ерде интернет ве сонъра шахсий меракълары тургъаныны анъладыкъ. Мен оюн ве интернетни иш алетлерим оларакъ сечип, олардан фааль суретте файдаланам… 

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамы «Янъы дюнья»да

 

Добавить комментарий