Интервью с актером и режиссером Эльмаром Аблаевым

Актёрлыкъ санаты – энъ агъыр ве адамгъа чокъ тесир эткен санатлардан биридир. Халкъымыз арасында да бу санатнен мешгъуль олып, юксек енъишлер къазангъан ве халкъына севимли зенааты вастасынен хызмет эткен шахысларымыз бар. Олардан бири истидатлы актёр ве режиссёр – Къырымда нам къазангъан санатчы Эльмар Аблаевдир.

О, озюни эм ихтисаслы актёр, эм де теджрибели режиссёр оларакъ косьтерип, миллий санатымызда корюмли ер алды: фильмлерде, театр ве телевидениеде меракълы ве тесирли сымалар яратып, бир сыра эсерлерни саналаштырды.

Биз иджаткярнен субет этип, актёрлыкъ ве режиссёрлыкъ фаалиети, бундан гъайры эдебий иджады акъкъында сорап бильдик.

Эльмар агъа, аиленъиз ве балалыгъынъыз акъкъында тариф этсенъиз. Бир интервьюнъызда къартана-къартбабанъызнен буюгенинъиз акъкъында айткъан эдинъиз. Олар да шахыс оларакъ шекилленменъизде буюк роль ойнагъандыр.

– Эльбет, меним балалыкъ чагъым пек бахтлы кечти. Къартана-къартбаба, буюкана ве биталарым бар эди. Оларнен осьтим, оларнынъ фикир ве дюньябакъышларыны бильдим. Олар меннен бир чокъ бильгилеринен пайлашып, ана тилимизге севги ашладылар. Бу адамлар кечкен асырнынъ йигирминджи сенелеринде догъгъан эдилер, яни Къырымдан сюргюн этильген девирлеринде энди он докъуз-йигирми яшларында эдилер. Меселя, бабамнынъ ана-бабасы о вакъыт къоранталы олгъан. Олар педтехникумны битирип, Къырымнынъ койлеринде оджалыкъ да япкъанлар. Анам тарафтан битамдан да пек чокъ бильги ве тербие алдым. Къырымгъа кочькен йылларымыз онынъ иле бир къач йыл бир одада яшап, берабер къайгъылы ве ошлы куньлер, узундан-узун субетли акъшамлар кечирдик. О вакъыт мен 19-20 яшларында эдим. Битам Къырымда эвеллери аят насыл кечкенини тариф эткен эди. Эльбетте, бир чокъ шей акъылыма синъди, амма шимдики акълымнен олса, оларнен башкъа тюрлю субетлешир, башкъа бильги-малюматны алыр эдим, деп тюшюнем.

Я, не ичюн актёр олмакъ къарарына кельдинъиз? Бираз иджадий ёлунъыз акъкъында тариф этинъиз.

– Осьмюрлик чагъында инсан де бир, де башкъа бир зенаат саиби олмакъ истей, менде де ойле эди. Мен башта Наманган санат окъув юртунда, сонъра Къырым медениет окъув юртунда музыка болюгинде баян алетини менимсей эдим ве о ердеки театр болюгининъ оджасы Раиса Булгакова менде артистлик къабилиетини корип, бу саада инкишаф этмеге тевсие этти. «Сен чалгъыджы дегиль де, актёр олмакъ керексинъ!» –  деди. О девирде Къырым медениет окъув юртунда миллий театримиз ичюн актёрларны азырлай эдилер. Бу хаберни алгъанымда, шу актёрлыкъ курсында тасиль алгъан яшдашларым энди биринджи курсны битирип, имтианларгъа азырлыкъ коре эдилер. Шу курста къырымтатар сана тили ве нутукъ усталыгъы фенинден дерслерни белли актрисамыз, рахметли Айше апте Диттанова бере эди…

 

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

ДЕВАМЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА №32(1674) 19.08.2022

Добавить комментарий