Материал о молодом и талантливом дизайнере и художнике Эльнаре
Юсуфовой.

Миллий урба дегенимизде акъылымызгъа бирден миллий ансамбллеримизде иштирак эткен санаткярларны ве тойларымызда кийинип-къушангъан келин-киевни кетирмек мумкюн, чюнки земаневий аятта миллий урба кийип юрген адам деерлик ёкътырдыр. Лякин истидатлы генч рессам, нагъышчы ве дизайнер Эльнара Юсуфова миллий кийимлеримизни услюплештирип (стилизациясыны япып), оларнынъ адий аятта да кийильмесини истей. Акъшамлар ичюн ярашыкълы антерлер, буджакълар, чантачыкълар – буларнынъ эписине Эльнара миллий унсурларны кирсетип, земаневий аятта миллий аэнкликни ташыгъан образларны популярлаштырмагъа тырыша. «Миллий кийимимизни услюплештирмек истеги университетте окъугъанымда пейда олды. Бойлеликнен, дизайнде денъемелер япып башладым. Миллий кийимимиз тек музей экспонаты олмасын я да тек той кийимини хатырлатмасын деп, этник унсурларны земаневий кийимлерге кирсетмеге тырышам», — деп пайлаша Эльнара Юсуфова.

Иджаткяр кечкен йылы Февзи Якъубов адына Къырым муэндислик-педагогика унивреситетининъ декоратив-амелий санат ве халкъ эснафлары болюгини битирген. Лякин нагъышчылыкъ ве миллий орьнеклеримизнен даа балалыкъ чагъында меракъланып башлагъан.

Эльнаранынъ декоратив-амелий санатымызгъа мерагъы даа он эки яшында пейда олгъан. О вакъыт къыз къырымтатар миллий орьнеклеримизни ве медениетимизни огренип, аяты девамында иджатнен мешгъуль олмагъа истегенини анълагъан.

Нагъышчылыкънынъ сырларыны къызгъа къырымтатар нагъышчылыкънынъ устасы Зарема Мустафаева огреткен. Эльнара аля бугунь устазындан меслеат алып, бу саада инкишафыны токътатмай. «Нагъышчылыкънынъ инджеликлерини устазым Зарема Мустафаева огретти. Там о, мени ильхамландырып, иджадий бир зенаат сайламама себепчи олды. Озь бильги ве теджрибесинен мен иле пайлашкъаны ичюн, онъа миннетдарым. Базыда иджадий эснас девамында бир де-бир зорлукълар пейда олса, ондан меслеат алам ве о даима манъа ишимни сонъуна къадар еткизмеге ярдым эте», — дей Эльнара…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья» газетасында

 

Добавить комментарий