(Шерьян Алининъ 85 йыллыгъы мунасебетинен)

Материал о творчестве крымскотатарского поэта Шерьяна Али.

Эдебий теракъкъиятнынъ эр бир деврини тек онъа аит алельхусус  чизгилер шекиллендире. Языджыларнынъ эсерлеринде акс олунгъан  муим меселелер эдебий девирнинъ хусусиетлери олып къалалар. Языджы ве девир, ер курресининъ эки къутубы киби, бири-бирине багъланып, араларында узюльмез уйгъунлыкъ асыл этелер. Языджынынъ омюр кечирген деври оны белли бир иджадий севиеге еткизе. Нетиджеде бутюн омюр халкъкъа хызмет этип, онынъ иджат эткен эсерлери девирнинъ вариетине чевириле…

Къырымтатар эдебиятынынъ сюргюнлик девринде укюм сюрген къурумнынъ сиясети миллий тилимизни сакълап къалмагъа ынтылгъан зиялыларнынъ иджадыны бир къалыпкъа тыршавламагъа тырышкъан олса да, девирни акс эткен ве эдебиятымызнынъ миллий тюсюни сакълап къалгъан алельхусус эсерлер язылды. Оларда беян олунгъан фикирлернинъ джумлеси бугуньде-бугунь бизден мазиде къалгъан чал тарихтыр. Бу чал тарихнынъ бир къысмыны эр тарафлама айдынлаткъан публицист, терджиман, эдебятшынас, акъсакъал шаиримиз Шерьян Алининъ иджадий фаалиети джанландырып турмакъта…

Инсаний менлигини беян эткен, халкъ такъдирини девир эснасында озюнчелик шекилленгенини тарифлеген Шерьян Алиев 1937 сенеси август айынынъ 18-инде Къырымнынъ Акъмечет районындаки Джамал коюнде догъды. Асыл-негизи Багъчасарай районындан олгъан бабасы Суфьян агъа чёль тарафларларда агроном олып, памукъ етиштирювнен огърашкъан. Немселерден тувгъан юртуны къорчаламакъ огърунда дженкке гонъюлли кеткен ве 1941 сенеси Ор къапыда эляк олгъан…

Айше КОКИЕВА

  Девамы «Янъы дюнья» газетасында

 

Добавить комментарий