Материал о талантливом музыканте и его научной работе о музыкальном наследии крымских ханов


Латвиядаки Музыка академиясы ве Халкъара музыка окъув юртларынынъ Ассоциациясы тарафындан тешкиль этильген CONCORD OF SOUNDS International Competition халкъара ярышында семетдешимиз, яш аккордеонджы Абибулла Усеинов лауреат унванына наиль олгъаны акъкъында газетамызда язгъан эдик. Бу йылы Февзи Якъубов адына Къырым муэндислик-педагогика университетининъ музыка-инструменталь санат болюгини битирген йигит уста чалгъыджы олмакътан гъайры даа музыкамызнынъ тарихынен меракъланып, муим мевзуларда араштырмалар кечире. Бу сефер Абибулла Усеинов иле субет кечирип, онынъ музыка саасындаки фаалиети ве меракълы араштырмаларынен таныш олдыкъ.

– Абибулла бей, музыкагъа севгинъиз неден башланды? Бу саада инкишаф этмек истеги сизде насыл пейда олды?

– Музыкагъа севгим ана-бабамдандыр. Анам Эльмира балалыгъында хорда йырлагъан, бабам Энвер исе бир къач вакъыт труба чалмагъа огренген. Экиси де музыканен мешгъуль олмагъа авес эдилер, амма Ватангъа къайтув ве ерлешюв зор олгъаны ичюн, олар бу арзуларындан вазгечтилер. Лякин музыкагъа олгъан севгилери манъа ве даа эки огълан къардашыма кечти. Ана-бабамыз бизни музыка мектебине берип, чешит музыка алетлерини менимсемеге ярдым эттилер. Мен еди йыл аккордеон чалмагъа огренип, сонъ даа учь йыл гитараны менимседим, Таир къардашым да гитара ве дарбука алетлерини менимседи, кичкене къардашым Ремзи исе шимди музыка мектебинде кемане чалмагъа огрене. Балалыгъымда Таир къардашымнен Еди къую районында олгъан «Къуванч» адлы къырымтатар ансамблинде чала эдик. Устазымыз Сулейман Исамидинов иле чешит ярышларда иштирак этип, гъалебе къазана эдик.  

– Бу язда университетте окъувны мувафакъиетнен битиргенсинъиз. Хайырлы олсун! Язгъанынъыз ильмий иш пек меракълы бир мевзуда олгъаныны билем. Онынъ акъкъында бираз тариф этинъиз? Не ичюн бу мевзуны сечмек къарарына кельдинъиз?

– Сагъ олунъыз! Эльбет, «Ханлыкъ деври къырымтатар инструменталь музыкасынынъ теркибий талили» мевзусында ильмий иш яздыкъ. Асылында мевзуны устазым Рустем Комурджи теклиф этти, ильмий реберим исе Гульшен оджа Мамбетова олды.

Бу мевзуда эдебиятны къыдырып башлагъанымызда ильк эвеля Джемиль Кариковнынъ джыйынтыгъына мураджаат эттик. Огренгенимиз девир боюнджа о, Бора Гъазы Герайнынъ ве даа бир бестекярымыз Ахмет Чобаннынъ эсерлерини бере. Амма биз тек Бора Гъазы Герайнынъ иджадында токъталып, онынъ дёрт эсерини талиль этмек къарарына кельдик…

Весиле МЕНУСМАН

Девамыны газетада окъунъыз «Янъы дюнья» №30(1672) 5.08.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий