(Материал о судьбе Реян Куртсеитовой, пережившей все ужасы депортации.)


Субетдешим муляйим, атик, ачыкъ гонъюлли, мусафирпервер Реян Сеитумер къызы Къуртсеитовадыр. Реян битамыз эки эвлятнынъ анасы, дёрт торун ве алты торунченинъ севимли битасы ола. О ал-азырда  Акъмесджит районынынъ Куньтувгъан (Тепловка) коюнде яшай. Реян битамыз озь такъдири ве хатырлавларыны бизге тариф этти.  

– Мен 1938 сенеси Ялта районынынъ Партенит коюнде догъдым. Бабамнынъ ады Сеитумер Мазин огълу (1906). Онынъ агъасы Меджит, аилесинде баласы олмагъаны ичюн, бабамны эвлятлыкъкъа алды. Биз оськен сонъ бабамнынъ агъасына буюк баба дердик. Бабам Акъмесджитте тасиль алды, сонъра Партенит, Къызылташ ве Дермен койлеринде оджалыкъ япты.

Анамнынъ ады Фатма Аджиева (1914), о 91 яшында кечинди. Къорантада учь бала осьтик: Рустем (1937), мен ве Мемет (1941), агъамнен къардашым вефат эттилер.

Сюргюнлик башлангъанда Дермен коюнден чыкъарылдыкъ: буюк бабам, ингем, анам ве учь бала. Анам бир шей алып оламады, учь баланы элинден тутты. Эпимизни Сюйрен демирёлуна кетирдилер. Чокъ адам бар эди.  Биз Уралнынъ Марий ССРнинъ Волжск шеэрине тюштик. Анам целлюлоз-кягъыт комбинатына ишке кирди. Бизлерни исе бала багъчасына ерлештирди. Сонъра мен мектепке бардым. Уралда 13 йыл отурдыкъ.

1955 сенеси бабам анама «Балаларны Самаркъандгъа йибер» деп мектюп язды. Анам мени ве къардашымны Самаркъандгъа кеткен бир къорантагъа къошуп йиберди. Дёрт куньде треннен барып еттик. Кельген сонъ бутюн ёлджулар дагъылды, биз платформада къалдыкъ. Радифе халамнен (бабамнынъ эки догъмуш татасы) бабам янымызгъа кельди, халам бакъты- бакъты: «Сеитумер, бу сенинъ къызынъ, тыпкъы сенсинъ» деди. Сонъра таныш олдыкъ. Бабамнынъ уфачыкъ бир эвчиги бар эди. Анда отурдыкъ. Бир йылгъа бармай, анамнен агъам да кельди. Уфачыкъ эвге сыгъамадыкъ. Къомшумызда геджеледик. Сонъра янъы эв къурдыкъ. Бабам Самаркъанднынъ винзаводында чалыша эди. Озьбекистанда оджалыкъ япамады…

Девамы газетада

Серане КЕНДЖАЛИ

 «Янъы дюнья» №25(1667) 1.07.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий