(Материал о киноразборе вместе с психотерапевтом и блогером Эрисмаль Исмаиловой.)


Июнь 25-те Акъмесджиттеки «Языджыларнынъ китаплары тюкяны»нда Canlı radio тарафындан тешкиль этильген кино талили акъшамы олып кечти. Озюнинъ мунтазам меракълы ве файдалы лейхаларынен танылгъан Canlı radio къырымтатар медиасынынъ такъымы бу сефер дюньяда популяр олгъан кино талили киби янъы форматнынъ не экенини семетдешлеримизге де косьтермеге арекет этти.

Тедбирнинъ башында Canlı radioнынъ ёлбашчысы Наджие Феми мусафирлерни селямлап, кино талиллери форматы акъкъында сёйледи, онынъ макъсад ве вазифелерини айдынлатты.

– Кино талили – интеллектуаль раатланувнынъ вариантларындан биридир. Инсан белли бир фильмлерни бакъып ве талиль этип, оларнынъ шахсий аятта насыл ярдым эте биледжегини, атта озь арекетлерининъ себеплерини анълап башлай. Умют этемиз ки, бойле кино талиллери бизде систематик шекильде кечирилир, – деди о.

Кино талилини Къырымда белли психиатр ве психотерапевт, блогер Эрисмаль Исмаилова кечирди. Бунынъ ичюн психотерапевт инглиз языджысы Джоан Роулингнинъ романы эсасында япылгъан «Гарри Поттер» фильмини сечти. Онынъ фикириндже, бутюн дюньягъа белли олгъан ве миллионларнен окъуйыджылар севип окъугъан бу роман фельсефий трактатлар киби, пек чокъ икмет ташый.

– Яхшы эсер башкъаларындан къараманларнынъ насыл тасвирленгенинен фаркъ эте. Бойле эсерлерде аяттаки адамлар акс эттириле. Оларны атта психотерапевтнинъ одасында тасавур этип, табиатларыны талиль этмек, худжур тарафларыны да дикъкъатнен огренмек мумкюн. Бойлеликнен, оларнынъ бахт ве бахтсызлыкъларынынъ себеплерини де огренмек имкяны пейда ола. Къараманларнынъ худжур хасиетлери, оглеринде тургъан меселелери инсаниет ичюн универсальми, я да олар девирнинъ тесиринден пейда олалармы? Бу къараманлар психотерапевтке мураджаат этселер, нелерни бильмек мумкюн?», — киби суаллер де догъа.

 «Гарри Поттер» базы яшларнынъ аятында ойле муим ер алды ки, роман биткен сонъ, буны къабул этип оламагъан кимерси мухлислер ичюн атта психологик ярдым тешкиль этмек керек олгъан.

Къапалы бир муитте тылсымны огренген балалар акъкъында икяелер эвель де пейда ола эди, амма не ичюн айны Гарри Поттер акъкъында эсер ойле феноменге чевирильгенини кимсе бильмей.  Эльбет, бу хусуста фаразлар пек чокъ, амма суаль эп ачыкъ къала.

Гарри Поттер икяеси — шахсиетнинъ шекилленмеси ве инкишафы, эр бир адамгъа хас олгъан чизгилернинъ тасдикъланмасы акъкъындадыр. Эйилик ве кемлик арасында куреш тек дюнья микъясында дегиль, эр бир адамнынъ шуурында да кече», — деп анълатты Эрисмаль Исмаилова…

Девамы газетада

Весиле МЕНУСМАН

«Янъы дюнья» №25(1667) 1.07.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий