(Материал о концерте композитора и лауреата международных фестивалей Назима Амедова)


Язнынъ башы Ялтанынъ ве умумен Къырымнынъ медений омюринде баягъы муим ве эмиетли вакъианен къайд олунды – Къырым гуманитар университетининъ залында халкъара конкурслар ве фестиваллернинъ лауреаты, Къырым девлет мукяфатынынъ лауреты, Украина Бестекярлар бирлигининъ азасы Назим Амедовнынъ муэллифлик концерти олып кечти.

Кеманеджи, бестекяр ве дирижёр,  Къырым девлет филармониясы янындаки академик симфоник оркестрнинъ солисти, чокътан чокъ студентлерге иджадий аяткъа ёлланма берип, оларнынъ меаретлерини джюлялагъан аджайип педагог – бутюн бу хасиетлер Назим Амедовнынъ истидатыны эм де онынъ музыка саасындаки хызметлерини ачыкъ-айдын косьтерип турмакъталар.

Бундан отуз йыл эвельси Ташкенттен Къырымгъа кочип кельген иджатчы мында кечирген йылларыны Къырым музыка санатыны инкишаф эттирювге, къырымтатар музыкасыны популярлаштырувгъа багъышлады, А. Вивальдининъ эсерлеринден ибарет «Йыл фасыллары» дискини яздырды, бир чокъ нуфузлы фестиваллер ве конкурсларнынъ лауреаты олды, Алмания, Маджаристан, Тюркие, Дженюбий Корея гастроллеринде чыкъышта булунды, камер ве симфоник оркестрлер ичюн озь эсерлеринден ибарет бир сыра джыйынтыкълар, йыр джыйынтыкълары (шу джумледен къырымтатар шаирлерининъ шиирлерине язылгъан йырлар), яш фортепианоджылар ве кеманеджилер ичюн джыйынтыкълар чыкъарды, фортепиано ичюн, соло кемане, соло гитара ичюн эсерлер язды. Бутюн бу йыллар девамында Назим Амедов студентлернен фааль чалышып, «Концертино» студентлер камер оркестрине ёлбашчылыкъ япты, Къырым девлет филармониясы Академик симфоник оркестрининъ солисти ве дирижёры сыфатынлда чыкъышлар япты, соло концертлери берди.

Бестекярнынъ иджадий услюби къырымтатар музыкасыны, халкънынъ медениети ве тарихыны теренден билювнен, эр бир чалгъы алетининъ аэнклерини юксек дереджеде анълавнен, яраткъан музыкаль образларынынъ  парлакълыгъынен айырылып тура. О, кенди иджадында музыкадаки халкъ колоритини, халкъ чалгъы алетлерине такълидни классик иджранен бириктирмеге, соло алетнинъ гъает летафетли иджрасына юректен чыкъкъан назик лирик левхаларны къатмагъа биле.

Назим Амедовнынъ бу концерти тек концерт иштиракчилери ичюн дегиль, онынъ чокъ сайылы мухлислери ичюн де бир байрам олды…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА

Екатерина Русакова

 «Янъы дюнья» №23(1665) 2022 г.

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий