(Интервью с главой муниципального образования Белогорский район — председателем Белогорского районного совета Арсеном Юнусовым о развитии региона)


Къарасувбазар районында тахминен 61 бинъ адам (олардан 27 файызы шеэрде, 73 файызы койлерде) яшай. Эалининъ 47 файызыны эркеклер, 53 файызыны исе къадын-къызлар тешкиль эте. Районнынъ икътисадий инкишафы эсасен кой ходжалыгъына, санайы, туризм ве тиджаретке багълы.

Белли ки, семетдешимиз Арсен Юнусов былтыр Къарасувбазар район шурасынынъ реиси олды. Иште, бугунь онынънен субетимизни дикъкъатынъызгъа теклиф этемиз.

– Арсен бей, озюнъиз акъкъында бир къач сёз айтсанъыз.

– Мен 1976 сенеси Ташкент виляетинде догъдым. 1990-нджы сенеси Къырымгъа кочип, Къарасувбазар районынынъ Эски Бурулча (Долиновка) коюнде ерлештик. Янъы Бурулча (Цветочное) коюнде мектеп битирген сонъ, автотранспорт техникумына кирдим. Арбий хызметни эда эттим. 1997 сенеси Акъмесджитте ички ишлер органларында чалышып башладым. Эки йылдан сонъ Къарасувбазаргъа, райондаки ички ишлер органларына авуштым. 2015 сенеси, бельгиленген хызмет муддетини эда этип, пенсиягъа чыкътым. Шундан сонъ мааллий участка инспекторы, полиция башынынъ ярдымджысы олып чалыштым. 2019 сенеси мустакъиль намзет оларакъ сайлавларда иштирак эттим ве Янъы Бурулча кой шурасынынъ реиси вазифесине сайландым. 2021 сенесинден берли Къарасувбазар район шурасынынъ реиси – район муниципаль тешкилининъ башы оларакъ чалышам.     

– Къарасувбазар районында аль олунмагъан меселелер аз дегиль? Оларны чезмек ичюн мааллий акимиет тарафындан не япыла?

– Биз дотацион бир район олсакъ да, огюмизде тургъан меселелерни адым-адым чезмеге тырышамыз. Дейик, районымыз газнен даа кереги киби теминленмеген. Амма элимизде эалини газнен теминлев схемасы бар ве энди Яблочное, Кричничное койлери газнен теминленди, невбетте исе Къарачёль (Чернополье) кою тура. Сёз келими, бизге районымызны газлаштырмагъа Башкъыртыстан джумхуриети де ярдым эте.

Районда янъы ёллар япмакъ, эски ёлларны тамир этмек ичюн ишлер алып барамыз. Ал-азырда Бочала (Ударное) ве Чукъурча (Красногорское) койлери арасында ёллар япыла. Беш Аран Отар (Новожиловка) ве Зуяда да ёллар япыла. Госкомнацнынъ ярдымы саесинде Сарысувда 1,5-2 км узунлыгъында ёллар япылды ве бу ёнелиште ишлер девам этмекте.

Районны электрик энергиясынен темин этюв меселеси де кескин тура. Газ олмагъаны ичюн эали эсасен электриктен файдалана. Электрик агълар исе эппейи эскирген, кечен асырдан къалгъан. Бу меселени Къырым Девлет Шурасы севиесинде чезмеге арекет этемиз. Шуранынъ реиси Владимир Константинов да, Къырымэнергонынъ ёлбашчылыгъы да ярдым этмеге азырлар. Район РЭСининъ башы Виталий Иноземцев де ишке гъает месулиетли янаша.

Бунынъ киби де районда сув меселесини чезмек керек. Базы ерлерде эалини сувнен теминлемек ичюн къуюлар (скваживна) къазыла. Умумен алгъанда, бу меселе кунь тертибинде тура, оны да чезеджекмиз.

Эв-мескен алмакъ ичюн невбетте тургъан оксюз балалар ве сюргюн олунгъан гражданларны да имкян олгъаны къадар мескеннен темин этемиз. Эбет, инвесторлар олса, бу меселе баягъы тездже чезилир эди.

Бундан гъайры, шеэрде эски балалар багъчасынынъ бинасы тамир этиледжек, Сарысувда исе янъы балалар багъчасы тезден файдаланувгъа бериледжек. Эфендикой (Зеленогорское) мектебининъ реконструкциясы да, ниает, сонъуна келеята…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА

Сейран СУЛЕЙМАН субетлешти

«Янъы дюнья» №22(1664) 10.06.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий