Энди он еди йылдан зиядедир ки, Ташкенттеки Алишер Навоий адына девлет академик буюк опера ве балет театринде семетдешимиз Лятифе Абиева озюнинъ гузель ве кучьлю сопрано сесинен опера мухлислерини аджайип музыка алемине далдыра.

1977 сенеси Чырчыкъ шеэринде къырымтатар аилесинде догъгъан Лятифе балалыкътан къырымтатар йырларыны эшитип, озю де тюрлю-тюрлю йырларны иджра этмеге севген. Лякин о, кучьлю бир сеснинъ саиби олса да, балалыкътан аятыны бам-башкъа зенаатнен багъламагъа истеген. Факъат такъдир Лятифе Абиева ичюн даа да меракълы ве парлакъ келеджек азырлагъан.

Биз Лятифе ханымнен якъынджа таныш олып, онынъ эм балалыкътаки арзулары, эм бугуньки иджады акъкъында къонуштыкъ.

– Лятифе ханым, тамырларынъыз акъкъында бираз тариф этсенъиз…

– Анам Айше Асанова Ташкентте догъгъан, бабам Рефат Асанов исе Уралда догъгъан несильден. Къартана-къартбабаларым, эльбет, Къырым балаларыдыр. Анамнынъ анасы Судакъ районынынъ Къутлакъ (Весёлое) коюнде, бабамнынъ анасы исе Шелен (Громовка) коюнде догъгъанлар. Яни тамырларым Судакъ тарафлардан келип чыкъа, демек де мумкюн.

– Музыкагъа севгинъиз насыл пейда олды, бельки бунъа кимдир себепчи олгъандыр?

– Музыканы бабам саесинде севип башладым. О, яшлыгъында йырламагъа, ойнамагъа пек севген ве артыкъ озь баласы догъгъан сонъ меним де музыкаль бир инсан олмамны джандан истеп, умумтасиль мектебининъ учюнджи сыныфында окъугъанымда мени даа музыка мектебининъ аккордеон сыныфына да берди. Бойлеликнен, музыка мектебини аккордеон сыныфы боюнджа битирдим. Орта мектепни битирген сонъ къайда окъумагъа кирмек хусусында тюшюнир экеним, чет тиллерге мерагъым буюк олгъаны ичюн келеджегимни шу саанен багъламагъа истедим. Амма инглиз тили боюнджа имтианда «йыкъылдым». Шунынъ ичюн вакъытны джоймамакъ макъсадынен весикъаларымны музыка окъув юртуна теслим эттим, андаки имтианлардан мувафакъиетли кечтим. Бойлеликнен, шеэрдеки Хамза адына музыка окъув юртунынъ вокал болюгинде окъудым, классик музыканы, джумледен, опера санатыны озюм ичюн кешф этерек, бу саагъа эп терендже далдым. Иште, мына, шу далувнынъ нетиджеси оларакъ, академик буюк опера ве балет театрининъ санасында йырлайым…

Девамы газетада

«Янъы дюнья» №21(1663) 3.06.2022

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

 

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий