Классик эдебиятнынъ эсерлери тувгъан тиль, мимарлыкъ, индже санатлар, фольклор, джогърафик адлар (топонимлер), ана-юртнынъ табиат гузелликлери, айванат ве небататы киби энъ къыйметли миллий дегерликлернен бир сырада козь бебеги киби сакъланып къорунмагъа ляйыкътыр «…»

Бугуньки субетимизнинъ мевзусына аит олгъан меракълы бир мисаль рахметли шаир ве тедкъикъатчымыз Юнус Къандымнынъ «Куреш мейданыны от басмаз»1 серлевалы китабында кетириле.

«Терджиман» газетасынынъ 6.01.1917 сенеси чыкъкъан бешинджи санында Къырым, Литва, Польша ве Беязрусие мусульманларынынъ муфтийи, Къырымтатар миллий Директориясынынъ (укюметининъ) реиси, атешин натыкъ ве истидатлы шаир Номан Челебиджиханнынъ шу газетанынъ редакциясына мураджааты басылгъан экен. Мезкюр весикъа энъ белли миллий шеитлеримизден бирисининъ элинен язылгъаны себебинден оны бу ерде бутюнлей кетиремиз.

«Мухтерем муаррир эфенди!

«Кобелек» ве «Ант эткемен»2 манзумелери язылдыкътан сонъра узун бир мазынынъ ренксиз ве идаресиз тозлары арасында унутылмая, атта чюрюмее махкюм олунмышларды.

Дюн бу ики кучюк ве эски эсеримни «Терджиман»нынъ темиз ве мухтешем сутюнлары арасында бирден-бире умютсизден корьдюгим заман джюда-и мемнюн олдым. Чюнки бу бенлигимде къувет ве джесарет-и хаятийе хис идемиерек нисъяне, хатти олюме махкюм олан ики мевджуды текрар хаяте атмакъ, джанландырмакъ киби бир шей иди. Бунынъ ичюн сизе бильхасса арз тешеккюр идерим.

Факъат теэссюф олуныр ки, бу парчаларнынъ эр икиси, дахи бир къач мустесна хатасындан халий къалмамышлар…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА

Айдер ЭМИРОВ

«Янъы дюнья» №20(1622) 27.05.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий