Белли ки, эски заманларда Къарасувбазар Къырымнынъ энъ муим ве тез инкишаф эткен шеэрлеринден бири олгъан. Бугунь исе онынъ эвельки алындан тек эски биналарнынъ виранелери, сонъ заманларда къоюлгъан абиделер, кимерде бир кечирилип тургъан тедбирлер ве Къарасувбазарнынъ тарихыны яхшы бильген инсанлар хатырлаталар.

Къарасувбазар районы бугунь насыл инкишаф эте, онынъ шанлы тарихыны тек къарасувбазарлылар дегиль, башкъалары да бильмелери ичюн нелер япыла? Бу суаллеримизге джевап алмакъ ичюн Къарасувбазар район мемуриети башынынъ муавини Ленор Сеитджемиловгъа мураджаат эттик.

Ленор Сеитджемилов 1974 сенеси Фергъана виляетининъ Къокъанд шеэринде догъгъан. Алий тасилини 1996 сенеси Акъмесджит девлет университетининъ тарих болюгинде алып, йигирми учь йыл девамында Къарасувбазар районынынъ Терекли Шейх Эли (Мельничное) коюнде чалышкъан. Бунынъ он алты йылыны мектеп мудири вазифесинде кечирген. 2019 сенеси июль бирден итибарен Къарасувбазар районынынъ абаданлаштырылмасы ве сакинлер ичюн яратылгъан чешит программалар боюнджа пейда олгъан меселелерни чезип, шеэр ве бутюн районнынъ инкишафы огърунда чалыша.

– Ленор бей, Терекли Шейх Эли коюнде чокъ йыллар девамында тарих оджасы олып, мудир вазифесини де беджердинъиз. Мектепте арттырылгъан теджрибе бугуньки ишинъизде ярдым этеми?

– Мудирлик вазифеси адий оджалыкътан пек фаркъ эте. Эльбет  де, мектеп теджрибеси бугуньки ишимде ярдымджы ола. Лякин эвеллери мен бир муэссисенинъ меселе ве вазифелерини чезген олсам, бугунь тек тасиль саасында дегиль де, дигер сааларнен багълы ве энди бутюн район ве шеэрде чыкъкъан вазифе ве меселелернен мешгъуль олам. Фикиримдже, мудирлик теджрибем олмаса, манъа бугуньки вазифемни эда этмек имкяныны да бермез эдилер.

Ишинъизде насыл зорлукъларгъа расткелесинъиз?

– Ишимде энъ эсасы – адамларнен мунасебет къурмакътыр. Эльбет, табиатлары агъыр олгъан адамлар да расткеле, амма мен эр вакъыт инсанларнынъ алыны анъламагъа, оларнен озюмни бир тутмагъа тырышам. Шеэр ве кой сакинлерининъ зорлукълары ве меселелерини динълеп, оларны чезмеге тырышам. Умумен алгъанда буюк бир зорлукълар ёкъ.

Белли ки, Къарасувбазарнынъ зенгин ве меракълы бир тарихы бар. Бугунь оны шеэрнинъ ве бутюн Къырымнынъ сакинлерине хатырлатмакъ ичюн нелер япыла?

– Эльбет, районымызда туристлер ичюн  де, сакинлеримиз ичюн де эм табиий, эм инсан элинен яратылгъан дикъкъаткъа ляйыкъ ерлер бар. Къарасувбазар орта асырларда Къырым ханлыгъынынъ меркези олып, тиджарет ёлларынынъ чатышмасында ерлешкен пек эмиетли бир шеэр эди. Къырым ханлыгъынынъ пайтахты Багъчасарайгъа авуштырылгъан сонъ, Къарасувбазар бираз четте къалды, амма аля бугунь шеэрде адамларнынъ дикъкъатыны джельп эткен махсус дикъкъаткъа ляйыкъ тарихий ерлер бар.

Бу ерде Бекир Чобан-заде киби корюмли эрбабымызнынъ эйкели тура. Бундан гъайры 2021 сенеси Къарасувбазарнынъ сабыкъ ёлбашчысы, Русие императорлыгъында Девлет Думасынынъ депутаты олгъан Решид Медиевнинъ эйкели къоюлды…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА

Весиле МЕНУСМАН

«Янъы дюнья» 19(1661) 20.05.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий