Материал о творчестве художницы Эльмаз Мурахас.

Бугунь сизни таныш этеджегимиз генч иджаткяр Эльмаз Мурахас рессамлыкъны дедеси Садых Аджи-Селим саесинде севген. Тасвирий санатнынъ инджеликлерини озь башына огренген Садых деде сюргюнликнинъ акъибетлерини аяты девамында кенди эсерлеринде акс эттирип, торунына да бу санатнынъ сырларыны ачып, эеджан ве дуйгъуларыны иджат вастасынен тасвир этмеге огреткен.

– Балалыгъым Ускют коюнде къартанам Гульнара Казакова ве дедем Садых Аджи-Селим иле кечти. Бутюн вакътымны дедем иле кечирип, онынъ иджатнен мешгъуль олгъаныны козете эдим. Онынъ огълу Бекир Аджи дайым да рессам олды. Сойкъувув олса керек,  бу икътидар манъа да кечкен. Иште, даима иджадий муитте булунгъаным ичюн, мен де элиме фырчы алдым. Рессамлыкъкъа мерагъымны корьген дедем о вакъыт манъа ильк бояларымны алып берген эди. Онынъ шегиртлери арасында истидатлы рессам Мустафа Муртазаев да бар. Даа дёрт-беш яшларымда къартбабам онъа дерс бергенини козетип тургъан бир сейирджи эдим, – деп хатырлай балалыгъыны Эльмаз.

Къыз еди яшыны толдургъанда аилесинен Акъмесджит шеэрине кочип, Эшреф Шемьи-заде адына къыркъ экинджи миллий мектепнинъ талебеси ола. Къартанасы ве дедеси Эльмазны энди тек татиллерде корьгенине бакъмадан, Садых деде торуныны рессамлыкъ алеминен таныш эттирмекни девам эте.

Эльмаз 2017 сенеси Къырым муэндислик-педагогика университетиндеки декоратив-амелий санат болюгининъ студенти ола. Лякин о илькиде бам-башкъа зенаат саиби олмагъа ниетленгени акъкъында тариф эте.

Осьмюрлик чагъымда санаткъа севгим буюк олгъанына бакъмадан, рессамлыкънен гонъюль ичюн, чалышып къазанмакъ ичюн исе башкъа зенаат акъкъында тюшюне эдим. Мен мектепни битиргенде менеджмент, укъукъ болюклери популяр эди ве мен олардан бирисине кирип, окъуйджакъ эдим. Бельки де, эр шей айткъаным киби де олур эди, амма бир тесадуф о вакъыт эр шейни денъиштирди.

Къышта сыныфымызнен КъМПУде абитуриентлер ичюн эр сене кечирильген «Ачыкъ къапылар куню»не баргъан эдик. Ресмий къысымдан сонъ, университетнинъ фойесинде студентлерни сечтиклери болюклер боюнджа айырып, аудиторияларгъа озгъарып башладылар. Достларымнен башкъа-башкъа зенаатларнен меракълангъанымыз ичюн, эвельден болюишкен эдик. Мен о вакъыт менеджмент кафедрасына ёл алгъан группаны джойып, достларымны къыдыраракъ, декоратив-амелий санат болюгининъ кафедрасына барып чыкътым. О ернинъ муити, мольберт ве студентлернинъ ресимлеринен донатылгъан къынтавлы устаханелер юрегиме о къадар ятты ки,  о ерге бирден мефтюн олдым.  Бойледже, оладжакъ зенаатымнен багълы ниет ве макъсадларым бир аньде денъишти. Анама телефон ачып, окъумагъа тек бу ерге киреджегимни сёйледим, – дей рессам…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА

Весиле МЕНУСМАН

«Янъы дюнья» №18(1660) 13.5.2022

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий