Статья о родном языке.

  

Кимерси балачыкълар келеджеклери акъкъында ойларгъа далып, насыл зенаатнен мешгъуль оладжакъларыны джиддий тюшюнелер. Базылары оджа, базылары эким, базылары бербер олмагъа истей, амма бала насыл зенаат сечсе де, энъ эсасы онынъ эдепли, тербиели, Ватаныны, тилини севген бир инсан олып осьмесидир. Бойле балачыкъ келеджекте мытлакъа Ватаны ичюн бир файда кетирип, халкъынынъ шанлы эвляды олур.

Бугунь сизге таныштыртырмагъа истедигимиз кичкене субетдешимиз – Джемиль Умаров буюген сонъ тиш экими олмагъа арзу эте. Он яшында огъланчыкъ шимди Ички къасабасынынъ учюнджи миллий мектебинде окъуй. Джемиль окъувгъа пек джиддий янаша ве мектеп, къасаба ве джумхуриет микъясында кечирильген тедбир ве ярышларгъа сыкъ-сыкъ къатылып, шаирлеримизнинъ эсерлерини окъумагъа ве халкъ йырларымызны иджра этмеге пек севе.

– Мен Акъмесджитте отькерильген «Ана тилинде лаф этем» ярышында иштирак этип, ифадели шиир окъув боюнджа  гъалебе къазандым. Бундан гъайры сонъки ярышларымдан бири «Язык – душа народа» фестивали олды. Анда эки номинацияда иштирак эттим. Шаиремиз Эмине Усеиннинъ шиирини окъуп ве «Тавгъа бардым» халкъ йырымызны иджра этип, енъиш эльде эттим, – деп пайлашты огъланчыкъ.

Джемиль халкъ йырларымызны пек севе. Анасы Момине оны балалыкътан зенгин музыкаль хазинемизнен таныш этип, бир чокъ халкъ йырымызны иджра этмеге огреткен.

Джемиль миллий рухта тербие корьген бир баладыр. Огъланчыкънынъ ана-бабасы ве къартана-къартбабалары оны Ватаны, тили ве медениетини севмеге огретелер.

– Анам бизим мектепте башлангъыч сыныф оджасы олып чалыша. О, меним ильк оджамдыр. Бабам Сервер Умаров исе чалгъыджы, тойларда чала. Анам да ильк тасили боюнджа фортепьяноджыдыр. Мен де ана-бабам киби музыканы севем. Олар мени энди даре чалмагъа огреттилер, – тариф эте огъланчыкъ.

Джемиль мектепте огренген фенлери арасында энъ чокъ ана тили дерсини севгенини айта. Огъланчыкъ тувгъан тилимизде темиз лаф этип, акъранларыны да тувгъан тильни ве Ватанны севмеге чагъыра.

– Тилини унуткъан — илини унутыр, деген аталар сёзюмиз бар. Тилини унуткъан адам асылында озюнинъ ким олгъаныны унутыр. Мен тилимизни пек севем. Дигер балачыкъларны да тилимизни севмеге ве тилимизде лаф этмеге чагъырам. Эвде ана-бабалары ве къартана-къартабабаларынен чокъча вакъыт кечирип, тилимизни огренсинлер, ватанпервер олсунлар. Ватанпервер адам — тилини билип, оны севген ве халкъыны, Ватаныны къорчаламагъа азыр олгъан инсандыр. Мен озюмни ватанпервер адам деп саям, – дей Джемиль.

 Весиле МЕНУСМАН
«Янъы дюнья» №15(1657) 22.04.2022

Добавить комментарий