Абдураман Бекиров 1911 сенеси октябрь 16-да Балыкълава районынынъ Кучюк-Мускомия коюнде догъгъан. Абдураман аиледеки еди агъа-къардашнынъ ортанджысы экен. О, Байдар коюндеки мектепни битирген сонъ, 1930-нджы сенеси Къырым дженюбий махсус осюмликлер техникумынынъ юзюмджилик ве шарапчылыкъ болюгине окъумагъа кире. Оны битирип, юзюмджилик ве шарапчылыкъ боюнджа техник-агроном мутехассысы олып чыкъа.

1933-1935 сенелери орду сафларында Узакъ Шаркъта – Сучан шеэринде хызмет эте. Полк мектебинде курсант, РККАнынъ демирёл къысымларындаки айры корпуснынъ 4-нджи демирёл бригадасында 18-нджи демирёл къуруджылыкъ батальонын да взвод командирининъ ярдымджысы вазифесини эда эте.

Ордудан къайткъан сонъ Ялта районынынъ Форостан Ливадиягъадже олгъан аралыгъында Массандра системасында агроном олып чалыша.

1941 сенеси дженк башлангъанынен А. Бекиров Закавказье джебэсининъ 388-нджи окъчылар дивизиясына бакъкъан 778-нджи полкта 45 миллиметрли топлар взводынынъ командири олып хызмет эте.

1942 сенеси март 6-да Харьков виляетининъ Сахновка кою янында сол эли ве сагъ аягъындан яралана ве эки ай девамында эвакогоспитальде тедавийлене.

Госпитальден чыкъкъан сонъ оны Дженюбий-Гъарп джебэсининъ 393-нджи окъчылар бригадасына бакъкъан 704-нджи окъчылар полкында окъчылар взводына командир тайинлейлер.

1943 сенесининъ январындан майыс айына къадар 4-нджи Украина джебэсиндеки 14-нджи демирёл бригадасынынъ демирёлларны тиклев боюнджа 91-нджи махсус батальонында взвод командири ола.

1946 сенеси июнь 8-де взвод командири вазифесинде лейтенант рутбесинде истифагъа чыкъарыла ве Озьбекистангъа ёлланыла. Наманган шеэринде 6-нджы шарап заводында шарап япыджы олып чалыша 1955 сенеси Таджикистангъа авуша ве Ленинабад шарап заводында озь зенааты боюнджа чалыша.

1963 сенеси Сухуми шеэрине коче ве 1979 сенеси майыс 4-те анда да вефат эте.

Дженк йылларында бир сыра орден ве медаллернен, шу джумледен Къызыл Йылдыз орденинен, «Дженкявер ярарлыкълары» медалинен такъдирлене.

Аблязиз ВЕЛИЕВ
«Янъы дюнья» №15(1657) 22.04.2022
Подробности подписки

Добавить комментарий