Статья про вокальную студию Реяны Кадыровой.

 

Бугуньки куньде тилимиз, медениетимиз ве маневий зенгинлигимизнинъ сакъланылмасы халкъымызнынъ огюнде тургъан эсас макъсадлардан бири олмалыдыр. Чюнки уйкен яштаки адамларымызнен ве яш несильарасындаки багъ кет-кете узюле, чешит тюрлю  земаневий гаджетлер ве ичтимаий агълар себебинден балаларда халкъ агъыз яратыджылыгъымызгъа, тарихымыз ве медениетимизге меракъ джоюла.

Бойле ал озь невбетинде келеджек несильнинъ бутюнлей озь тамырларындан айырылмасына себеп ола биледжеги шубесиздир. Шунынъ ичюн, буюклер озь эвлятларына фольклорымызны балалыкътан огретип, бунынънен балаларында маневийлик ве ахлякъ киби шейлерни инкишаф эттиререк, Ватангъа, ана тилине, тувгъан халкъкъа севги ашламакъ керектир. Фольклор саесинде бала озь халкъыны якъынджа танып, онынъ бир парчасы олгъаныны анълап, онынъ келеджеги ичюн белли бир месулиет дуйып, буюген сонъ миллетине файда кетирмеге тырышыр.

Буны истидатлы генч йырджы, «Къырым» фольклор ансамблининъ солисти Реян Къадырова да анълап, якъында Акъмесджитнинъ меркезинде Къырымтатар вокал студиясыны тешкиль этти.

Апрель 1-де озь къапыларыны ачкъан студияда учь яшындан он эки яшына къадар балачыкълар ве оларнен берабер буюклер де къырымтатар музыка фольклорынен таныш олалар, халкъ йырларымызны иджра этмеге огренелер.

– Къырымтатар вокал студиясыны ачмакъ гъаеси менде даа бир къач йыл эвель догъгъан эди, ниает, арзум керчеклешти. Студияны ачмаздан эвель онынъ оладжакъ дизайни ве ишлетиледжек музыка аппаратурасы хусусында пек чокъ тюшюндим, меселеге джиддийдже янашып, чалгъыджыларымызнен меслеатлаштым. Аллахкъа шукюр, япкъан ишимден мемнюним, — деди Реян.

Генч йырджы музыка фольклорымызгъа балалыгъындан мефтюн. Реян даа кучюк бала экенде Шерифхан битасынынъ йырлагъаныны динълеп, онынъ иле халкъ йырларымызны огренмеге тырышкъан.

– Битамнен бераберликте илькиде «Эки чешме» йырыны огренген эдик. Асылында мени эр вакъыт янъы бильгилер меракъландырып кельди ве музыка фольклорымызнен таныш олгъанымнен онъа севда олдым. Докъуз яшымдан исе ихтисаслы шекильде вокалнен мешгъуль олып башладым, — тариф эте йырджы…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН
«Янъы дюнья» №14(1656) 15.04.2022

Добавить комментарий