Азиз мусульманлар, севгили ве урьметли халкъымыз!

Учь айлардан Шабан ве Реджеб айларыны кечирдик, мубарек геджелеримизни ибадет иле къаршыладыкъ. Бугунь арефедир, ярын Рамазан айынынъ биринджи кунюдир. Рамазанда тутулгъан ораза бизге та аталарымыздан кельген дегерли бир аньане, динимизнинъ эмир эткени бир фарздыр. Эвеллери ибадетлеримиз насыл япылса, бугунь де айны япыла. Биз эпимиз, миллет оларакъ, Рамазанымызны «бисмиллях» деп, башлайджакъмыз. Сагъ олсакъ, келеджек байрамымызгъа да къавушаджакъмыз. Шимдики куньде мемлекетимизде, халкъымызнынъ ичинде, бутюн инсаниетте сыкъынтылар бар. Сыкъынты куньлерини яшамакътамыз. Амма Аллах бизге Рамазан айыны бол-бол дуа этип, Къуран окъумакъ ичюн, борджу олгъаннынъ борджундан къуртулмасы ичюн, дерди олгъаннынъ дердинден къуртулмасы ичюн берди. Эпимиз дуаларымызны, намазларымызны, теравихларымызны бирлик-бераберликте окъуйджакъмыз ве къыладжакъмыз. Иншаллах, келеджекте парлакъ буюк бир байрам ве берекет иле, Аллахнынъ рахмети иле, гузель куньлерге къавушаджакъмыз.

Эбет, эпимиз чокъ яхшы анълаймыз ки, истегимиз пейда олгъан дакъикъада ерине кельмез, эр кесте фаркълы ола, амма биз шу арзуларымызны ич унутмайджакъмыз. Не ерде бирлик бар исе, – о ерде рахмет бар. Бирлик олмагъан ерде ич бир заман рахмет олмаз. Биз буны гузель анъламакъ керекмиз. Шу себептен инсанларгъа ве бутюн мусульманлар умметине айтаджакъ олгъаным будыр – бугуньки куньде бутюн дюньянынъ мухтадж олгъаны шейлер – севги, урьмет ве сайгъыдыр. Эр шейимиз бар, амма етмеген шейимиз – бир-биримизге сайгъы ве урьмет къалмады. Иште, бунъа биз дуа этеджекмиз. Рамазан айында бир-биримиз ичюн, эпимиз ичюн, бутюн инсаниет ичюн дуа этеджекмиз. Аллах бол-бол рахметини эндирсин ве бирлик-бераберлик ичинде, иншаллах, Ораза байрамымызгъа да къавушмакъ насип эйлесин.

Бутюн беляларнынъ, бугуньки анълашмамазлыкъларнынъ битмеси ичюн дуа этеджекмиз. Аллах бизге ярдымджы олсун. Рамазан айы келеджек энъ гузель куньлеримизге весиле олсун ки, бирлик-бераберликте байрамымызгъа къавушмакъ къысмет олсун. Эпимизге Рамазан айы хайырлы олсун! Сагъ олунъыз – бар олунъыз!

Хаджы Эмирали Аблаев,
Къырым Муфтиси

Добавить комментарий