Статья об оперном певце Ришате Решитове

 

Окъуйыджыларымызны генч истидатларымызнен таныш этмеге девам этерек, бу сефер Ташкенттеки Алишер Навоий адына девлет академик буюк опера ве балет театрининъ етекчи солисти, кучьлю баритон сесининъ саиби Ришат Решитов акъкъында икяе этмеге истедик.

Ташкентли опера йырджысы бу театрге беш йыл эвельси келип, чалышувынынъ биринджи йылындан етекчи партияларны иджра этип башлагъан. Бу йыллар ичинде Ришат Решитов йигирми бештен зияде партияны иджра эткен. Оларнынъ арасында Шарль Гунонынъ «Фауст» операсында Валентин, Антон Рубинштейннинъ «Иблис» («Демон») операсында Иблис, Пётр Чайковскийнинъ «Евгений Онегин» операсында Онегин партиялары ве башкъалары мевджут.

Ришатнынъ айткъанына коре, о балалыкътан неаполитан йырларыны иджра этерек, буюклерни озюнинъ кучьлю сесинен айретте къалдыргъан. «Балалыгъымдан театр студиясына къатнап, йырламагъа огрене эдим. Атта оркестр иле итальян тилинде йырлар иджра этмек де къысмет олды. Этрафтакилер музыка окъув юртуна кирмекни теклиф эткенлеринде, музыканен профессиональ шекильде мешгъуль олмакъ къарарына кельдим», – дей опера йырджысы.

Ришат Решитов В. Успенский адына джумхуриет музыкагъа ихтисаслаштырылгъан мектеп-лицейини битирген сонъ, Мухтар Ашрафий адына Озьбекистаннынъ Девлет консерваториясынынъ академик вокал болюгине окъумагъа кирген. Йигит окъув йыллары девамында ве аля бугунь бир чокъ ихтисаслы йырджылар иле таныш олып, меракълы бильгилер алгъаныны айта. Ришатнынъ фикирине коре, эр бир генч этрафында меракълы ве бильгили адамларнен къонушып, файдалы ве меракълы бильгилерни алмагъа тырышмакъ керек. «Устазларымдан бири – Озьбекистанда нам къазангъан артист Ольга Александровадыр. Ондан гъайры даа бир сыра башкъа оджа ве йырджылардан баягъы шей огрендим. Якъында Сочиде Юрий Башметнинъ Къышлыкъ санат халкъара фестивалинде иштирак эттим. Бир сыра йырджы ве оджаларнен къонушып, иджадым акъкъында оларнынъ фикирлерини огренип, озюмде де белли бир эминлик пейда олгъаныны дуйдым. Чюнки санатта энди мувафакъиетли адамлардан фаалиетинъ акъкъында фикирлерини бильмек пек муимдир», – дей йырджы…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН субетлешти
«Янъы дюнья» №10(1652) 18.03.2022
Подробности подписки

Добавить комментарий