Статья о докторе медицинских наук Решате Османове.

 

Биз нисбетен аз сайылы бир халкъ олсакъ да, асылында зиягъа, ирфангъа ынтылгъан бир миллетмиз. Шунынъ ичюн де истидатлы, юксек бильгили адамларымыз аз дегиль. Керчектен де, анги сааны алсанъ, илле бу саада мувафакъиет эльде эткен нидже-нидже семетдешимизни расткетирмек мумкюн.

Бугунь мен шойле инсанлардан бири, юксек илимли, озь зенатыны темелинден бильген муневверимиз, тиббият илимлери докторы Решат Османов акъкъкында икяе этмек истер эдим.

Решат агъа 1938 сенеси Акъмесджитте догъгъан. Сюргюнликте Андижан виляетининъ  Ходжаабад деген  еринде бутюн аилесинен берабер яшагъан. Анда бабасы Юнус агъа  бухгалтер олып чалышкъан, Айдер агъасы «Шёлксовхоз»да  агроном олгъан, анасы Разие апте исе эв бикеси эм де балаларнынъ тербиесинен мешгъуль олгъан.

Решат агъа  та  мектепте окъугъан чагъында тиббият саасынен зияде меракълана ве мектепни битирип, Андижан тиббият институтына окъумагъа кирмеге муваффакъ ола.  Институтта да  аля окъуй ве оны битирген сонъ бильгиге ынтылувны токътатмай кене ильмий чалышмаларыны девам эттире. Бойледже, 1971 сенеси шу окъув  юртунда  яш  балалар травматологиясы боюнджа намзетлик диссертациясыны къорчалап, кафедрада ассисент оларакъ чалыша. 1980 сенесинден итибарен исе балаларда сыкъ расткелинген догъма чыкъыкъ ве салпы аякълыкъ (косолапость) проблемлеринен, бильхасса бойле хасталыкъларнынъ  диагностикасы, аляметлери ве тедавийленюви меселелеринен джиддий огъраша. Бу эснада япкъан кениш ве терен тедкъикъатлары ахыр-сонъу докторлыкъ диссертациясы ичюн эсас олалар. Решат Остановнынъ кешф эткен ве тедавийлевде къулланмакъ ичюн теклиф эткен усуллары амелиятта кенъ таркъалып, онынъ усулий тевсиелери бутюн джумхуриет хастаханелеринде тадбикъ этиле. Онынъ тедавийлевде эльде эткен мувафакъиетлери акъкъында эшиткен пациентлер Решат Османов операция япмасы ичюн атта Москва, Новосибирск, Санкт-Петербургдан ве  дигер шеэрлерден келелер. Айтмакъ керек ки, эким озь фаалиети девамында бинълернен балаларны догъма чыкъыкъ хасталыкъларындан къуртарды, чешит корюништеки кемик сыныкъларынен чекишкен балаларнынъ дердини енгиллештирди…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Риза БЕКИРОВ
«Янъы дюнья» №7(1649) 25.02.2022
Подробности подписки
Инстаграм

 

 

 

 

 

Добавить комментарий